06. dec 2021 Høringssvar

Udtalelse vedrørende Forsyningstilsynets udkast til tilkendegivelse vedrørende tarifmodel 3.0

Dansk Fjernvarme har udarbejdet en udtalelse på baggrund af Forsyningstilsynets udkast til tilkendegivelse af Tarifmodel 3.0. 

John Tang
Chefkonsulent, Dansk Fjernvarme
T: 2442 8884
M: jt@danskfjernvarme.dk

Forsyningstilsynet har vurderet, at tariffer udarbejdet efter tarifmodel 3.0 er forenelige med gældende lovkrav, og vil derfor tage metoden til efterretning. Tilsynet har på de baggrund bedt Dansk Fjernvarme om en udtalelse.

Dansk Energis Tarifmodel 3.0 er en videreudvikling af Tarifmodel 2.0, og bibeholder de centrale tariferingsprincipper, herunder vandfaldsprincippet og uændret tarifering af egenproducenter og producenter. De væsentligste ændringer er, at tidsdifferentiering af kWh-forbrugstariffen bliver standard, samt at der indføres en effektbetaling for kunder tilsluttet de højeste spændingsniveauer.

Hovedproblemstilling
Det er Dansk Fjernvarmes opfattelse, at hverken tarifmodel 2.0 eller 3.0 kan betegnes som omkostningsægte. Forsyningstilsynet undlader imidlertid at forholde sig til de elementer i den nye tarifmodel, som også var indeholdt i tarifmodel 2.0, og tager derfor slet ikke stilling til centrale elementer i modellen, herunder allokeringen mellem faste og variable omkostninger.

Herudover diskrimineres store forbrugere ift. små forbrugere, i forbindelse med indførelsen af en effektbetaling for store forbrugere, samt en tidstarifering, som ikke vurderes at afspejle de kapacitetsbelastninger, som de enkelte kundegrupper giver anledning til.

Konklusion
I og med at der er sket en hastig udvikling af både elnettet og reguleringen heraf i de seneste fem-seks år, henstiller Dansk Fjernvarme til, at Forsyningstilsynet ikke blot tager Energitilsynets 2015-tilkendegivelse omkring tarifmodel 2.0 for gode varer, men i stedet vurderer tarifmodel 3.0 i sin helhed.

Dansk Fjernvarme finder ikke, at hverken den anvendte omkostningsallokering til den løbende tarifbetaling eller vandfaldprincippet opfylder lovens krav om omkostningsægt-hed. Førstnævnte, fordi en række omkostninger er at betragte som værende faste og derfor ikke varierer med energiforbruget. Sidstnævnte, fordi energiproduktionen i stigende grad er decentral, og strømmen derfor ikke altid ’flyder ned’ igennem nettet. Dette er ikke omkostningsægte og er skævvridende ift. at skabe de rette incitamenter for den grønne omstilling.

Såfremt Forsyningstilsynet vælger ikke at foretage en vurdering af tarifmodel 3.0 i sin helhed, anmodes Forsyningstilsynet om at tidsbegrænse sin godkendelse af metode-anmeldelsen til at gælde i en periode på maksimalt 2 år,

Dansk Fjernvarme bakker op om indførelse af effektbetaling, da dette er et skridt i den rigtige retning i forhold til at gøre tarifferne mere omkostningsægte. Dansk Fjernvarme så dog gerne, at effektbetalinger udgør mere end de foreslåede 25%, så det afspejler den faktiske omkostningsfordeling mellem netvirksomhedernes faste og variable omkostninger, samt at kunder på lavspændingsniveau også opkræves betaling for deres effekttræk på de overliggende elnet. Et sådant betalingssystem vil endvidere fjerne behovet for opkrævning af rådighedsbetaling.

Dansk Fjernvarme finder at rådighedsbetalingen bør afskaffes for forbrugere som betaler for effekt, idet rådighedstariffen er en energibaseret kWh-tarif, der pålægges internt elforbrug, begrundet med at elnettet står til rådighed for egenproducenten, også når det ikke benyttes. Der er derfor reelt tale om en kapacitetsbetaling, som kan afskaffes, når der samtidigt opkræves en effektbetaling.

Du kan læse hele udtalelsen fra Dansk Fjernvarme ved at hente dokumentet fra højre spalte under ”Download”.