06. dec 2021 Høringssvar

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om tilskud til projekter inden for el og energi

Bekendtgørelsen vedrører tilskud til projekter, der fremmer effektiv energianvendelse og fleksibilitetsløsninger inden for el og energi.

John Tang
Chefkonsulent, Dansk Fjernvarme
T: 2442 8884
M: jt@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar til Klima-, Energi- Og Forsyningsministeriet vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til projekter, der fremmer effektiv energianvendelse og fleksibilitetsløsninger inden for el og energi (J. nr. 2021-17132).

Hovedproblemstilling
Forskningsmidler som stilles til rådighed af Staten bør tildeles efter objektive og uvildige kriterier. Det er derfor problematisk at ministeren kan henlægge beføjelser til private organisationer, herunder Dansk Energi.

Konklusion
Ministeren og Energistyrelsen bør ikke gives mulighed for at henlægge beføjelser til Dansk Energi eller private organisationer. Fremtidens teknologi udvikling og elektrificering vil betyde et tæt samspil mellem flere sektorer, industri mv. og det derfor er helt uacceptabelt hvis en brancheorganisation, det ensidigt repræsenterer elnetsinteresser, får eneret på at administrere forsknings- og udviklingsmidlerne.

Generelt
Dansk Fjernvarme bifalder at der stilles statsmidler til rådighed for forskning og udvikling med det formål at fremme effektiv energianvendelse og fleksibilitetsløsninger og at disse midler administreres og bevilliges af Energistyrelsen.

Dansk Fjernvarme bifalder ikke, at beføjelser kan henlægges til Dansk Energi eller privat organisation, da det vil skabe tvivl om objektivitet. Hvis Energistyrelsen mangler kompetencer, faglige anbefalinger samt bidrag til evaluering af ansøgninger må dette opnås gennem høring eller inddragelse af relevante organisationer og universiteter på baggrund af objektive og ligeværdige kriterier. Dansk Fjernvarme anbefaler derfor at kapitel 12 og § 28 sløjfes i bekendtgørelsen.