19. nov 2021 Høringssvar

Høringssvar vedrørende udkast til samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger

Dansk Fjernvarme har afleveret sit høringssvar til Energistyrelsen vedrørende udkast til samfundsøkonomiske beregninger. 

Anders Jespersen
Økonomisk konsulent, Dansk Fjernvarme
T: 5153 8886
M: aje@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for de over 370 danske fjernvarmeselskaber fordelt over hele landet, der leverer 99,9 procent af fjernvarmen i Danmark.

Både samfundet og miljøet nyder godt af den danske fjernvarme, som bliver distribueret til 1,8 millioner danske husstande gennem mere end 60.000 kilometer fjernvarmerør.

Siden 2014 har over 20.000 husstande årligt tilsluttet sig fjernvarmen. Med den nye Projektbekendtgørelse forventes dette tal at stige væsentligt frem mod 2030. I 2021 er der således godkendt nye fjernvarmeprojektforslag med et samlet potentiale på ca. 50.000 konverteringer fra olie og gas. Fjernvarmen i Danmark kommer derfor til at spille en afgørende rolle i forbindelse med den grønne omstilling af varmeforsyningen. Særligt i gas-områderne vil det være oplagt at fortsætte med en kollektiv forsyning på grøn fjernvarme fremfor den fossile gas.

Investeringerne i fjernvarmens produktionskapacitet og udbygning af fjernvarmeområder, baserer sig på data fra de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger. Alene i de godkendte projekter for 2021 udgør de samlede potentielle investeringsomkostninger ca. 5 mia. kr. Dermed en de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger helt centrale for de investeringer, der skal sikre den grønne omstilling af varmeforsyningen i Danmark.

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om udkast til samfundsøkonomiske be-regningsforudsætninger og takker for muligheden for at kommentere udkastet.

Hovedproblemstilling
Ved Energistyrelsen udkast til samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, ser Dansk Fjernvarme 3 hovedproblemstillinger:

I Energistyrelsens udkast til de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger forventes der en faldende tendens for elprisen. Men i øjeblikket ser vi meget høje elpriser, som også afspejles i forwardpriserne for el i 2022 og 2023. Elpriserne i de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger bør derfor også tage højde for de specielle situationer, der giver dokumenteret høje elpriser i 2022 og 2023, og også må forventes at påvirke elpriserne på mellemlang sigt.

Der er i udkastet til de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger lagt op til et markant fald i CO2  udledningen fra el frem mod 2030. Det er uklart hvad udgangspunktet for opgørelsen er, men det ser ud til udelukkende at være forankret i den danske elproduktion. Denne metode anvendes fx i forhold til opgørelse af CO2  udledning i forbindelse med Danmarks internationale forpligtigelser. Men i forhold til en samfundsøkonomiske værdisætning af emissionerne fra el-forbrug i Danmark, bør der tages udgangspunkt i det faktiske CO2  indhold i den forbrugte el. Bemærk at Energinet også anbefaler at bruge timedeklaration eller eldeklaration når CO2  udledningen fra det forbrugte el skal opgøres.

I beregningsforudsætningerne kan man indregne forskellige variable priser for henholdsvis elforbrugene og elproducerende enheder i fjernvarmeproduktionen. Disse indregningsfaktorer er dog alene baseret på spotmarkedet, hvor en større del af dem i dag er baseret på balancemarkedet. Derfor bør tabellen udvides til også at tage højde for dette.

Du kan hente hele høringssvaret fra højre spalte under Download her på siden.