19. nov 2021 Høringssvar

Høringssvar vedrørende udkast til nettoafregningsbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme har afleveret sit høringssvar vedr. bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet.

John Tang
Chefkonsulent, Dansk Fjernvarme
T: 2442 8884
M: jt@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om bekendtgørelse om nettoafregning som har til formål at videreføre de regler om nettoafregning for egenproducenter, som fortsat er nødvendige for nettoafregningsordningen efter PSO-tariffens udfasning.

Hovedproblemstilling
Den tidligere nettoafregningsbekendtgørelse, som har handlet om hvem der kunne netto-afregnes i forhold til PSO-tariffen, ophæves som følge af at PSO-tariffen afskaffes. De tidligere regler om ansøgning om nettoafregning afskaffes og erstattes af en oplys-ningspligt.

Den foreslåede nettoafregningsbekendtgørelse handler derfor om godtgørelse af afgif-ter, lidt om hvem der har ansvar for hvad, samt om hvilke oplysninger Energistyrelsen skal have fra nettoafregnede kunder og virksomheder.

Konklusion
Dansk Fjernvarme er tilfreds med at ansøgningskravene til nettoafregning for både eksi-sterende og nye anlæg ophæves og erstattes af en oplysningspligt, dvs. der endelig er gjort op med de diskriminerende regler som egenproducenter har været underlagt igen-nem mange år .

Regler om fritagelse for betaling af afgifter burde dog høre hjemme i regi af skattemini-steriet og skattestyrelsen. 

Du kan læse hele høringssvaret ved at hente det fra højre spalte under Download her på siden.