12. okt 2021 Høringssvar

Høringssvar vedr. redegørelse for elforsyningssikkerhed 2021

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar til Energinet om redegørelse for elforsyningssikkerhed 2021. 

Christian Holmstedt Hansen
Analytiker, Grøn Energi
T: 2348 2962
M: chh@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme har afleveret sit høringssvar til Energinet i forbindelse med høring om redegørelse for elforsyningssikkerhed 2021.

Hovedproblemstilling/konklusion
Generelt ser Dansk Fjernvarme fire hovedproblemstillinger i redegørelsen:

  • Den fremtidige termiske kapacitet i Danmark kan være overvurderet
  • Udlandsdata er meget usikre og mangler fokus, da de har meget stor betydning
  • Hævelse af prislofter i markederne øger den økonomiske risiko
  • ·Øget automatisering kan være en barriere for aktører

Disse punkter er uddybet i de specifikke kommentarer.

Dansk Fjernvarme ser gerne et større fokus på distributionsnettet. I redegørelsen står distributionsnettet for ca. 80% af afbrudsminutterne, men dokumentationen og beskrivelsen af metoden er langt svagere end for de 7 afbrudsminutter i transmissionsnettet.

Energinet ses ikke i rapporten at give en konkret og begrundet vurdering af, om netvirksomhedernes fremskrivning af afbrudsminutter er retvisende. Det er i stedet anført, at datagrundlaget er mere dækkende end tidligere, at der fortsat er en vis usikkerhed forbundet med fremskrivningen, og at der er grundlag for yderligere forbedringer af fremskrivningerne i de kommende år. Dansk Fjernvarme henstiller til, at Energinet i redegørelsen tager konkret stilling til, om netvirksomhedernes fremskrivning af afbrudsminutter vurderes at være retvisende.

Derudover har Dansk Fjernvarme et forslag til en følsomhedsanalyse til næste års redegørelse. I krisesituationer har lande en tendens til at lukke sig om sig selv. Hvad vil der ske med den danske forsyningssikkerhed, hvis dette sker?

Specifikke kommentarer

Termisk kapacitet
Dansk Fjernvarme stiller spørgsmålstegn ved, om der i 2030 og 2031 vil være den termiske kapacitet i Danmark, som Analyseforudsætningerne foreskriver. Det konstateres i redegørelsen blot, at den faldende termiske kapacitet er en udfordring. Der redegøres ikke for tiltag, der enten kan øge den termiske kapacitet, eller gøre at mere af den termiske kapacitet, der er til rådighed i dag, også vil være det i fremtiden. Den termiske kapacitet forbliver ikke i systemet, hvis der ikke er økonomiske incitamenter til det. Dansk Fjernvarme mener derfor, at Energinet også bør tilføje et tiltag, der er møntet på denne problemstilling.

Der er udarbejdet en følsomhedsanalyse svarende til, at de manuelle reserver udelades. Dansk Fjernvarme mener dog, at der er et risiko for, at der er mindre termisk kapacitet til rådighed i fremtiden. Da analysen har vist sig særlig følsom omkring dette, opfordrer Dansk Fjernvarme til, at der udarbejdes en følsomhedsanalyse med større værdier end svarende til manuelle reserver.

Udlandsdata
Dansk Fjernvarme læser af redegørelsen, at data for de udenlandske systemer er meget usikre. Dansk Fjernvarme opfordrer derfor Energinet til at forholde sig til, om opdateringen af de udenlandske data er for optimistiske i forhold til markedet og stiller spørgsmålstegn ved, om udenlandsk data nærmere er politisk end realistisk. Ændringen fra sidste år er markant og har en stor betydning for afbrudsminutterne i Danmark, uden at der er nogen videre forklaring på, hvad denne store ændring skyldes, og om den er realistisk. Dansk Fjernvarme mener, at dette bør dokumenteres bedre i redegørelsen.

Prislofter
Dansk Fjernvarme mener, at Energinet bør holde sig for øje, at øgede prislofter samtidig medfører øget risiko ved at deltage på markederne. Dette kan betyde, at nogle aktører, grundet deres ejerstruktur, ikke længere kan deltage på markedet, og dermed kan det have en negativ konsekvens for elforsyningssikkerheden.

Automatisering
En af Energinets tiltag til at øge robustheden i elsystemet er at udnytte automatisering til at kunne drive nettet tættere på kanten. Dansk Fjernvarme mener, at man fra Energinet bør have sig for øje, at flere af vores medlemmer har deres fokus på varmeproduktion og forsyningssikkerhed, og at el engrosmarkedet har mindre fokus. Det kan derfor have en betydning for hvilke og hvor mange aktører, der deltager på markederne for systemydelser, hvis krav til IT systemer hos aktørerne bliver for høje. Dermed kan dette have en negativ konsekvens for elforsyningssikkerheden.

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere på forslaget og bidrager gerne med uddybning af ovenstående kommentarer.