07. okt 2021 Høringssvar

Høringssvar vedrørende ændring af lov om varmeforsyning

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om ændring af lov om varmeforsyning samt forskellige skattelove.

John Tang
Chefkonsulent, Dansk Fjernvarme
T: 2442 8884
M: jt@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om ændring af lov om varmeforsyning samt forskellige skattelove som har til formål at implementere flere politiske aftaler om overskudsvarme samt øge udnyttelsen af overskudsvarme.

Hovedproblemstilling
Der er foreslået nye prisbestemmelser for overskudsvarme, som indfører et prisloft, ophæver kravet om bestemmelse af den omkostningsbestemte varmepris samt bibeholder substitutionsprincippet for overskudsvarme. Prisbestemmelserne er forsøgt gjort fleksible i forhold til de problemstilling parterne har omkring risici og krav til tilbagebetalingstid, hvilket er godt. Dansk Fjernvarme er dog bekymret over selve fastlæggelsen af et VE-varmeprisloft, som på den ene side kan begrænse udbuddet af overskudsvarme og på den anden side vanskeliggøre indgåelse af aftaler. Der er endvidere elementer af prisbestemmelserne og overgangsordninger som i lovforslaget fremstår uklart.

Der foreslås en energieffektiviseringsordning som middel til at få nedsat overskudsvarmeafgiften fra ca. 25 kr/GJ til 0 kr./GJ for overskudsvarme med fossil oprindelse. Dansk Fjernvarme bifalder forslaget, men finder at bagatelgrænsen på 0,25 MW-anlæg er for lav og at den foreslåede energieffektiviseringsordning kan medføre overinvesteringer, hvis energibesparelserne først klarlægges efter etablering af anlæg som leverer overskudsvarme.

Konklusion
Dansk Fjernvarme finder at varmeforsyningslovens prisbestemmelser er vigtige i forhold til forbrugerbeskyttelsen og derfor er det væsentligt at substitutionsprisbestemmelsen opretholdes uanset der indføres et prisloft. Dansk Fjernvarme tror det bliver vanskeligt at fastlægge et holdbart prisloft og foreslår derfor at prisloftet relateres til den energi og/eller de brændsler som danner basis for den overskudsvarme som udnyttes. Der er i forslaget dog indbygget fleksibilitet omkring individuelle prislofter, som Dansk Fjernvarme bifalder.

Kravene til energigennemgang, energieffektivisering samt certificering kan forekomme overvældende for mindre overskudsvarmeleverandører, som ikke i forvejen har energi- og/eller miljøledelsessystemer implementeret i virksomheden. Derfor ser Dansk Fjernvarme helst, at bagatelgrænsen også omfatter energieffektiviseringsordningen og sættes højere end 0,25 MW for både certificeringsordningen og prisbestemmelserne.

Dansk Fjernvarme vurderer endvidere, at energisparepotientialet bør klarlægges inden etablering af anlæg som udnytter overskudsvarmen, idet tiltag af denne karakter gennemført efter en aftale, ofte reducerer leveringen af overskudsvarme og dermed ændrer betingelserne for den aftale der er mellem parterne.

Dansk Fjernvarme foreslår at virksomheder som leverer overskudsvarme gratis til fjernvarmeselskabver fritages for energieffektiviseringsordningen og afgiftsbetalingen, da varmeprisen ikke giver incitament til energieffektivisering og deltagelse i ordningen.

Dansk Fjernvarme er tilfreds med at overgangsordning fra Lov 138 for kul og oliebaseret overskudsvarme opretholdes, således at nuværende kontrakter og afgiftsbetalinger kan opretholdes til senest 2034.