02. sep 2021 Høringssvar

Høringssvar methodology for procurement of countertrade

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til Energinet vedr. methodology for procurement of countertrade.

Nina Detlefsen
Chefanalytiker, Dansk Fjernvarme
T: 2462 0820
M: nid@danskfjernvarme.dk

Hovedproblemstilling
Elsystemet er de senere år blevet mere og mere presset. TSO’erne har i en periode løst interne flaskehalsproblemer ved at reducere handelskapaciteten på udlandsforbindelser. EU kommissionen har i 2019 vedtaget elmarkedsforordningen som betyder at 70% af handelskapaciteten skal stilles til rådighed for aktørerne for derigennem at sikre øget international konkurrence på elmarkedet.

Når der er interne flaskehalse skal disse løses ved hjælp af modhandel. I Danmark havde vi i 2017/18 en række workshops hvor resultatet blev at den bedste måde (mindst markedspåvirkning) at håndtere modhandel som følge af interne tyske flaskehalse var på regulerkraftmarkedet som specialregulering.

Denne modhandel har de senere år været stødte stigende i takt med at kapaciteten for aktørerne i spotmarkedet på den vestdansk-tyske grænse er øget.

Samtidig ser vi ind i dels et kvartersmarked (i stedet for timemarked) fra 2022 og en fælles europæisk markedsplatform som forventes i drift fra 2024. Disse har betydet at Energinet ser et behov for at handle modhandel i et andet marked end regulerkraftmarkedet.

Energinet ønsker en ny platform til handel af modhandel som skal afløse den nuværende platform hvor modhandel handles som specialregulering og nærliggende forslag er at modhandel skal handles i intraday markedet. Dette vil have en række konsekvenser for Dansk Fjernvarmes medlemmer.

Dansk Fjernvarme føler ikke de har været inddraget i særlig grad i processen med at finde alternative løsninger. Ikke mindst det at hele processen og materialet er på engelsk gør det svært for mange medlemmer at deltage.

Konklusion
Dansk Fjernvarme er uenig i flere aspekter af det materiale som Energinet har sendt til høring, men Dansk Fjernvarme mener at det fundamentale problem i materialet består i Energinets fortolkning af 70 % reglen.

Opsummerende er Dansk Fjernvarme af den opfattelse af der skal findes en metode som overholder 70% reglen, også i intraday markedet.

Udgangspunktet for det som Energinet kalder det strukturelle modhandel, er at fysikken ikke er i orden grundet interne flaskehalse i Tyskland. I den sammenhæng kan man stille sig selv det spørgsmål om hvad der skal bruges til at modhandle. Derfor mener Dansk Fjernvarme at det skal ske så tæt på driftsøjeblikket som muligt.