23. jun 2021 Høringssvar

Høringssvar vedrørende udkast til revision af statsstøtteretningslinjerne for klima, energi og miljø

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar vedrørende udkast til revision af statsstøt-teretningslinjerne for klima, energi og miljø, som har til formål at erstatte de gældende retningslinjer for energi og miljø, der udløber ved udgangen af 2021. 

Birger Lauersen
International chef, Dansk Fjernvarme
T: 4028 3020
M: bl@danskfjernvarme.dk

Af hovedinteresse for Dansk Fjernvarme er, at revisionen af retningslinjerne udgør en lejlighed til at få elimineret den tvivl, der uberettiget, efter Dansk Fjernvarmes opfattelse, eksisterer blandt kommuner, revisorer m.fl. med hensyn til kommunale garantier og KommuneKredit lån til anlægsprojekter i fjernvarmen.

Hovedproblemstilling
Dansk Fjernvarme finder det overordentligt positivt, at EU-kommissionens udkast til revision af statsstøtteretningslinjerne for klima, energi og miljø giver mulighed for en generel godkendelse af den eksisterende dansk ordning, hvorefter kommunerne kan yde garanti til godkendte projekter indenfor fjernvarme og KommuneKredit herefter kan yde lån til projekterne. Adgangen til fuld finansiering i KommuneKredit betyder i praksis, at kommuner og forsyningsselskaber over hele landet kan opnå den billigst mulige finansiering af deres anlægsprojekter.

Danmark står overfor en stor opgave med at leve op til landets forpligtelser i forhold til egne klimaambitioner såvel som den kommende EU-klimapakke ”Fit-for-55”. Fjernvarmesektoren vil kunne levere endnu flere af klimareduktionerne, og det er derfor af stor vigtighed at kommunerne fortsat har adgang til planlægning og godkendelse og efterfølgende finansiering af lokal forsyningsinfrastruktur gennem deres eget kreditinstitut. Der er dog skabt en mindre usikkerhed på baggrund af tolkninger af regelsættet fra visse revisionsselskaber og lign. Det er en usikkerhed, der utilsigtet og som ikke påtvunget fra EU's side.

Kommunalt garanterede lån i særlige finansielle institutioner er en velkendt finansieringsmodel i hele EU og svarer til statens finansiering af anlægsinvesteringer. Der er behov for at få skabt et klart juridisk grundlag, der kan sikre den billigst mulige, langfristede finansiering af den grønne fjernvarme i alle landets kommuner – herunder også i mindre bysamfund.

Dansk Fjernvarme skal derfor samtidigt indtrængende opfordre Regeringen til at den søger ordningen med kommunale garantier og lån i KommuneKredit godkendt af Kommissionen efter statsstøtteretningslinjerne for klima, energi og miljø. Kommissionen pointerer vigtigheden af at levere på klimaambitionerne og udvider både rammen, for hvad retningslinjerne tillader støtte til, og omfanget af støtte. Og Kommissionen påpeger selv i den ledsagende ”Explanatory note” til udkastet, at forslaget netop sigter på en mere fleksibel test af forenelighed med statsstøttereglerne med en simplificeret vurdering af tværgående ordninger, så der ikke skal tages stilling fra projekt til projekt. Udstedelse af garantier og tilvejebringelse af favorabel finansiering anses i udkastet at være blandt de ”mindst indgribende” støtteinstrumenter. Tiden er moden til, at den danske regering søger den ovennævnte tvivl elimineret, og Kommissionens udkast til statsstøtteretningslinjer for klima, energi og miljø efterlader ringe tvivl om, at godkendelse vil kunne opnås.

Det fulde høringssvar kan downloades her fra siden.