19. nov 2020 Høringssvar

Høringssvar angående lov om fremme af vedvarende energi

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar vedrørende ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, biobrænstofloven og forskellige andre love som har til formål at implementere dele af EU-direktiv om fremme anvendelse af energi fra vedvarende energikilder. 

John Tang
Chefkonsulent
M: +45 24 42 88 84
jt@danskfjernvarme.dk

Høringen handler om oprindelsesgarantier, tilladelsesprocesser, VE-energifællesskaber og om kriterier for bæredygtighed.

Hovedproblemstilling
Lovforslaget indeholder bestemmelser som medfører at der kan udstedes oprindelsesgarantier for varme og køling, hvilket er problematisk, så længe fjernvarmeselskaber ikke kan indregne omkostninger til oprindelsesgarantier i varmeprisen. Derudover er der usikkerheder omkring oprindelsesgarantier som følge af, at der ofte ikke er samtidighed mellem produktion og levering, dvs. oprindelsesgaranti dokumenterer, at energien er vedvarende på papiret, men fysisk vil den leverede energi være en blanding af de producerede energikilder.

Lovforslaget indeholder bestemmelser om VE-fællesskaber, som kan være kommunale eller andelsejede fjernvarmeselskaber. Muligheden for at danne VE-fællesskaber tilfører ikke fjernvarmeselskaber nye muligheder.

Konklusion
Dansk fjernvarme finder, at barrierer for, at fjernvarmeselskaber kan købe oprindelsesgarantier, bør fjernes. Ordningen kommer for sent, idet hele sektoren frem mod 2030 alligevel kommer tæt på at være klimaneutral, og langt hen ad vejen bliver baseret på vedvarende og grønne energikilder.