12. jan 2022 Debat

Det haster med grøn skatteaftale, så vi kan få sparket gang i CO2-fangst

Energisektoren skal spille en fremtrædende rolle i omstillingen til klimaneutralitet. Derfor bliver det afgørende, at et kommende CO2e-afgiftssystem giver de rette incitamenter og rammer for fjernvarmeselskabernes investeringer i CO2-fangst, skriver økonomisk konsulent Tine Skovlund i et debatindlæg.

Testanlægget i Thisted, hvor de fanger CO2 fra kraftvarmeværket. Foto: Jesper Voldgaard

Dansk Fjernvarme bakker op om regeringens målsætning om, at der i 2022 skal træffes beslutning om indførsel af en ensartet CO2e-afgift.

En omlægning af de nuværende energiafgifter til en ensartet CO2e-afgift kan skabe de rette incitamenter til fortsat reduktion af CO2-udledning og dermed bidrage til at løse vores klimaudfordringer.

Et CO2e-afgiftssystem skal understøtte udfasning af fossile brændsler. Det skal ske gennem en klog og veltimet omstilling, således at energisektoren fortsætter den igangværende udvikling væk fra fossile brændsler i den takt, som nye teknologier kommer til.

Vi skal finde en balance i afgiften
Med andre ord skal indfasningen af en ny CO2e-afgift ske balanceret og over tid, sådan at de eksisterende teknologier ikke risikerer at blive uøkonomiske og dermed lukker, før der i praksis findes velegnede alternativer, der kan sikre en omkostningseffektiv omstilling. Det drejer sig eksempelvis om VE-gasser, som kan erstatte naturgassen, herunder biogas, gasser fra Power-to-X med videre. 

CO2e-afgiften bør ramme ens, uanset hvilken aktivitet der giver anledning til udledningen af CO2. Af samme grund skal afgiften kun lægges på aktiviteter, som reelt medfører en nettoudledning af CO2 og eksempelvis ikke ved anvendelse af CO2-neutral, certificeret biomasse eller biogent affald.

CO2-fangst og -lagring er en de afgørende brikker i omstillingen frem mod 2030-målsætningen om 70 procents reduktion. Her kan både biomasse- og affaldsenergianlæg potentielt bidrage med mere end fem millioner ton CO2-reduktion i 2030 gennem fangst af CO2. Dermed leveres et signifikant bidrag til vores klimamål. Det svarer til cirka halvdelen af det, som man politisk mangler at adressere for at nå 70 procentmålet.

En afklaring haster
Det er derfor helt afgørende, at et kommende CO2e-afgiftssystem understøtter udnyttelsen af CO2-fangst-teknologien ved at skabe de rette incitamentsstrukturer.

Rammerne skal sikre, at den uundgåelige del af den fossile CO2 (typisk fra affaldsenergianlæg og industri) bliver fanget og lagret. Der skal tilsvarende gives incitament til, at den biogene del af CO2 lagres. Det kan oplagt ske ved at dette udløser en negativ CO2e-afgift (eller anden CO2-pris) for at skabe incitament til at reducere CO2-koncentrationen i atmosfæren.

Alternativt kan særligt den biogene CO2 anvendes i eksempelvis Power-to-X-anlæg, som fremstiller grønne brændsler, der fortrænger fossile brændsler. Timingen er nu til at træffe beslutning om en ny CO2e-afgift og hurtigt påbegynde indfasning af det ny CO2e-afgiftssystem. Det vil bidrage til klare rammer for virksomhederne, hvilket er helt nødvendigt for at træffe de nødvendige investeringsbeslutninger.

Indfasningen kan så ske balanceret med en gradvis stigning henover en årrække, så det undgås, at teknologier udfases, før vi har reelle, grønne alternativer, som kan sikre en omkostningseffektiv grøn omstilling.

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Altinget | Forsyning den 12. januar 2022)