21. dec 2017 Energibesparelser

Energispareforpligtelsen

I følge Energispareaftalen er de fleste fjernvarmeværker forpligtet til at medvirke til realisering af energibesparelser. Læs kort om energispareforpligtelsen og værkernes energisparemål nedenfor.

De fleste fjernvarmeværker er i lighed med net- og distributionsselskaber i olie-, el- og naturgasbranchen forpligtede til at medvirke til realisering af energibesparelser. Det skyldes Energispareaftalen, som fokuserer på at reducere slutforbruget i Danmark. Som udgangspunkt kan optimering af produktion derfor ikke medtælles.

Krav til fjernvarmeværkerne
Fjernvarmeværkerne skal dokumentere og kvalitetssikre energibesparelserne, og en gang om året skal de indberette energibesparelserne til Dansk Fjernvarme, som videreformidler informationerne til Energistyrelsen og Energitilsynet. For at kunne indberette en energibesparelse skal værket kunne dokumentere, at værket har været medvirkende til at energibesparelsen blev realiseret ved tilskud eller rådgivning enten direkte til slutbrugeren eller via aktører.

Værkerne har metodefrihed, hvilket skal sikre omkostningseffektivitet. Fjernvarmebranchen har et mål på 4,31 PJ i årene 2018-2019. I 2020 justeres branchemålet baseret på energistatistikken.

Der er ingen øvre grænse for, hvor meget et fjernvarmeselskab må være foran med at indberette energibesparelser, men fjernvarmeselskabernes underdækning bestemmes af nedenstående tabel:

Underdækningen må maksimalt være

 

35 pct.

ved udgangen af 2016

30 pct.

ved udgangen af 2017

15 pct.

ved udgangen af 2018

10 pct.

ved udgangen af 2019

5 pct.

ved udgangen af 2020

 

Når en energibesparelse er indberettet, kan den ikke videresælges.

Dansk Fjernvarmes rolle
Dansk Fjernvarme administrerer energispareindberetningen for fjernvarmebranchen, hvilket betyder, at Dansk Fjernvarme fordeler branchemålet til de individuelle fjernvarmeselskaber baseret på deres indmeldinger om varmelevering til nettet, ligesom fjernvarmeselskaberne indberetter deres energibesparelser til Dansk Fjernvarme én gang årligt, hvorefter Dansk Fjernvarme videreformidler resultaterne til Energistyrelsen og Energitilsynet.

Energisparemål
Energisparemålene fordeles baseret på værkernes levering til nettet set i forhold til branchens samlede levering til nettet. Energisparemålene for 2016 kan ses ude i menuen til højre.

Fjernvarmeselskabets levering til nettet defineres som værkets varmesalg plus varmetab. Eventuelt salg til et naboværk kan fratrækkes, ligesom eventuelt køb fra et naboværk og/eller overskudsvarme fra en virksomhed skal lægges til.

Fjernvarmeselskabets eventuelle egetforbrug på værket kan fratrækkes, hvis det kan opgøres ved hjælp af en godkendt måler.

Fjernvarmeselskabets levering til nettet skal opgives ift. selskabets regnskabsår. Hvis selskabets regnskabsår følger kalenderåret, skal selskabet opgive sin levering til nettet i det angivne kalenderår. Hvis værkets regnskabsår ikke følger kalenderåret, skal leveringen til nettet således også være forskudt ift. kalenderåret.

Branchemålene er fastlagt til og med 2020, mens de individuelle selskabets mål tildeles hvert forår for det kommende år.

Processen i forbindelse med tildeling af mål
Dansk Fjernvarme fordeler energisparemålene ud fra de indberettede varmeleveringer, hvorefter energisparemålene normalt sendes i høring. Det sker ved at Dansk Fjernvarme fremsender værkernes energisparemål pr. mail, hvilket også annonceres i Dansk Fjernvarmes MedlemsNyt.
Høringsperioden varer ca. en måned, hvorefter Dansk Fjernvarme justerer energisparemålene ift. de eventuelle henvendelser. Herefter fastlægges energisparemålene endeligt og lægges på Dansk Fjernvarmes hjemmeside.

I år, ved tildeling af energisparemål for 2018, er processen justeret af hensyn til at selskaberne skal kende deres endelige energisparemål hurtigst muligt. Derfor blev varmeleveringen an net, som energisparemålene er baseret på, sendt i høring i efteråret 2017 i stedet for selve energisparemålene. Hvis et selskab undtagelsesvist vurderer, at selskabets energisparemål er forkert, skal selskabet give Dansk Fjernvarme besked herom senest den 15. januar 2018. 

Ønsker du mere viden om energibesparelser?

Medlemmer af Dansk Fjernvarme kan finde mere information om energispareaftale og hvordan man lever op til aftalen på den lukkede hjemmeside, der kun er for medlemmer og i værktøjskassen, hvor du finder diverse værktøjer, der letter din energispareindsats.

Derudover holder Dansk Fjernvarme hhv. et årligt erfa-træf om energibesparelser, ligesom vi har forskellige kurser om energibesparelser. Se hvad vi udbyder aktuelt her.

Viden om

21. dec 2017 F&U-konto

Søg støtte fra F&U-Kontoen senest 15. januar 2018

Husk, at der er deadline for at søge midler fra Dansk Fjernvarmes F&U-Konto den 15. januar 2018.

29. nov 2017

Fjernvarmeprisen i Danmark 2017

A conto fjernvarmeprisen for et standardhus på 130 m2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er faldet i 2017 i forhold til 2016. Det viser Dansk Fjernvarmes prisundersøgelse, der kan hentes som notat her.

01. nov 2017 F&U-konto

2016-07 Analyse af markedspotentialet for ny type planparabol solfanger

Dette F&U-projekt vil undersøge og vurdere potentialet i fjernvarmesektoren for en ny alternativ parabolisk solfangertype, ScandiMirs CSP 4/24 PLUS – AURORA parabolsolfanger.

31. okt 2017

Fjernvarmeinfo

Fjernvarmen er den mest udbredte opvarmning i Danmark, og det er der mange gode grunde til.

WWW.FJERNVARME.INFO

GODE RÅD OG VIDEN OM FJERNVARME

09. okt 2015

Fjernvarmeprisen i Danmark 2015

Varmeprisudviklingen i 2015 viser, at den gennemsnitlige fjernvarmepris for et standard enfamiliehus på 130 m2 med varmeforbrug på 18,1 MWh/år falder, hvilket er første gang siden 2007. Hent notatet her.

03. nov 2015

Benchmarking statistik 2014/2015

Dansk Fjernvarmes 56. udgave af årsstatistikken med udvalgte nøgletal om medlemmernes drift i det forgangne regnskabsår.