07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Dansk Fjernvarme mener brancheaftalen er garant for bæredygtig biomasse i Danmark

I brancheaftalen om bæredygtig biomasse forpligter selskaberne bag aftalen sig til udelukkende at bruge bæredygtig biomasse, eksempelvis fra skove, hvor der sikres genplantning, hvor biodiversiteten bevares, etc. Aftalen, der er endelig implementeret om halvandet år, vil sikre, at selskaberne bag aftalen anvender 100 procent bæredygtig biomasse.

- Det er meget positivt, at Klimarådet anerkender, at biomassen kan være bæredygtig. Dog virker det som om, at Klimarådet stiller spørgsmålstegn ved om den biomasse, der anvendes i dag også er bæredygtig ved at kræve øget kontrol og hæve dokumentationskravene. Det mener jeg er en betænkelig tilgang til at regulere den samlede anvendelse af biomasse, hvor særligt biomassen til individuel opvarmning i dag ikke er underlagt de samme skærpede krav som selskaberne bag brancheaftalen er, siger Kate Wieck-Hansen, teknisk konsulent i Dansk Fjernvarme, der fortsætter:

- Den årlige rapport som selskaberne bag brancheaftalen hvert år skal udfylde og offentliggøre for at dokumentere biomassens bæredygtighed, skal verificeres af en uafhængig 3.-part, hvilket netop er med til at styrke aftalen og sikre biomassens bæredygtighed.

Nye afgifter er en farlig vej
Klimarådet foreslår, at afgiften på biomasse differentieres alt efter hvordan den enkelte type biomasse påvirker klimaet. Konkret anbefaler Klimaråddet, at Regeringen igangsætter et arbejde med at udvikle indikatorer til vurdering af biomassens bæredygtighed.

- Vi har i brancheaftalen nogle helt konkrete mål, der skal indfries før end biomassen kan få betegnelsen bæredygtig. Vi vil fra branchens side gerne drøfte om denne aftale skal videreudvikles. Men indtil da er det afgørende at erkende at biomasse er og bliver en vigtig trædesten frem mod det lavemissionssamfund som et flertal ønsker. Og p.t. kan ændringer af biomassens vilkår let føre til øget kulforbrug da alternativet til biomasse, langt de fleste steder er kul, siger Kate Wieck-Hansen.

Dansk Fjernvarme pointerer, at der på længere sigt er muligheder for at begrænse brugen af biomasse i de store byer. Det kræver dog en vis udvikling af teknologierne i stor skala.

- Hvis varmeværkerne i de store byer over tid skal udfase biomassen kan det ikke klares med vind og sol alene, der skal andre teknologier til, som først skal udvikles til brug i stor skala. Geotermi kan levere et stort bidrag til den grønne omstilling også i de store byer, siger Kate Wieck-Hansen og fortsætter:

- Desværre er der i dag ikke god økonomi for selskaberne i at undersøge og udnytte geotermi i de store byer. Det vil derfor give god mening at indføre målrettede tiltag mod nye teknologier, såsom geotermi, der vil sikre, at fremtidens klimavenlige teknologier kan indføres i stor skala.

Vi mener

17. maj 2018 Folkemøde

Total oversigt over debatter i Forsyningsteltet

Dansk Fjernvarme, DANVA og Dansk Affaldsforening er gået sammen på Folkemødet. Herunder ser du den totale oversigt over de tre foreningers debatter på Folkemødet. De foregår i Forsyningsteltet på Nordlandspladsen, B9.  

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.

09. maj 2018 Energi på toppen

Oversigt over Dansk Fjernvarmes debatter på Folkemødet

Her finder du mere uddybende information om Dansk Fjernvarmes Folkemødedebatter i 2018

09. maj 2018 Folkemøde

Find Dansk Fjernvarme på Folkemødet

Dansk Fjernvarme er til stede ved otte arrangementer på Folkemødet. Mød os i Forsyningsteltet på B9.

21. mar 2018 Pressemeddelelse

Prisen på fjernvarme er faldet med 12,9 procent

En ny analyse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 12,9 pct. de seneste tre år. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog understreger at næste prisfald kræver politisk handling.

27. feb 2018 Pressemeddelelse

Rådet overser effektiv CO2-reduktion

I Det Miljøøkonomiske Råds årlige rapport leverer Rådet en række fornuftige løsninger til reduktion af CO2-udslippet udenfor kvotesektoren. Men ifølge Dansk Fjernvarme overser Rådet de mest omkostningseffektive løsninger. 

Leder

30. apr 2018 Leder

Frihed til billigere energi

Ingen er mere interesserede i at fortsætte den udvikling, der har ført til et prisfald på 12,9 procent, end fjernvarmeselskaberne selv. Selskabernes bestyrelser, ledelser og medarbejdere møder nemlig dagligt kunderne gennem arbejdet, hen over køledisken i Brugsen eller på debatsiderne i den lokale avis.

Det er stærkt motiverende for arbejdet med at finde en ny løsning, der kan...Læs mere

07. maj 2018 Debat

Frihed til grønnere energi

Direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen glæder sig i et indlæg i Herning Folkeblad over regeringens energiudspil, hvor der lægges op til, at fjernvarmeselskaberne skal have mere frie tøjler til selv at beslutte, hvordan de vil drive deres selskab og hvilken teknologi de vil investere i.

03. maj 2018 Debat

Sidste mand lukker og slukker

Regeringen lægger i energiudspillet op til at ophæve tilslutnings- og forblivelsespligten. Det vil gøre opvarmning i fællesskab dyrere, og regeringen opfordres derfor til at afvente analyserne på området, skriver politisk chef Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

26. apr 2018 Høringssvar

Energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til bekendtgørelsen, hvor vi bl.a. fastholder at samkøring af energibesparelser bør være en myndighedsopgave. I forhold til den netop overstående indberetning af omkostninger til energibesparelser, ønsker vi at proceduren forenkles, og endelig kommenteres kravet om markedsmæssighed. Læs hele høringssvaret her.

21. mar 2018 Høringssvar

Sænkelse af elvarmeafgiften

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til det lovforslag, der ophæver den politisk vedtagne reduktion af elvarmeafgiften til lov. Forslaget vil sænke afgiften med 15 øre i 2018 til 2019 og yderligere 5 øre i 2020. Læs hele høringssvaret her.