17. jan 2018 Pressemeddelelse

Ambitiøse målsætninger i parlamentet vækker glæde

Der er glæde i Dansk Fjernvarme over de afstemninger som EU Parlamentet netop har været igennem om ambitionerne på udbygningen med vedvarende energi og på energieffektivitet.

Parlamentet har nu i plenum vedtaget deres forhandlingspositioner for VE- og energieffektiviseringsdirektiverne. Her har EU Parlamentet blandt andet besluttet at øge andelen af vedvarende energi i det europæiske energisystem og energieffektivitet til 35 procent i 2030.

De nye ambitioner hilses velkommen af Dansk Fjernvarme, hvor international chef, Birger Lauersen har fulgt forhandlingerne og afstemningerne.

- Hvis ambitionerne skal opfyldes, må man benytte sig af den infrastruktur til at føre vedvarende varme ind i byerne og udnytte den overvældende mængde overskudsvarme, som til stadighed går til spilde og som derfor er til rådighed til opvarmning.

Vi skal sikre sammenhæng i energisystemet
Dansk Fjernvarme hæfter sig særligt ved, at det er lykkedes at sikre at sammenhæng mellem udbygningen med vedvarende energi på den ene side og energieffektivitet på den anden.

- Vi er nødt til at spille på alle heste i omstillingen af vores energisystem, hvis vi skal nå så omkostningseffektivt i mål som muligt. Derfor er vi også særligt glade for, at der er bred opbakning til at sikre ambitiøse målsætninger indenfor begge områder, siger Birger Lauersen, der fortsætter:

- Det er meget tilfredsstillende at se, hvordan EU Parlamentet bakker op om såvel fjernvarme som fjernkøling, som et bærende element i udviklingen af det europæiske energisystem frem mod 2030. Vi ser positivt frem til de kommende forhandlinger om den endelige version af direktiverne, idet også EU's ministerråd har en positiv forhandlingsposition på områder af betydning for fjernvarme og køling.

Danske bæredygtighedskriterier sætter rammen
Dansk Fjernvarme bemærker i øvrigt, at EU Parlamentet også har drøftet deres position i debatten om bæredygtighedskriterier for biomasse.

- Det er positivt, at EU Parlamentet i dag er blevet enige i forhold til fælleseuropæiske bæredygtighedskriterier, der i vid udstrækning ligger på linje de danske kriterier, som vi allerede har indført og anvender og som netop sikrer, at den biomasse vi bruger til opvarmning er bæredygtig, siger Kate Wiek-Hansen, der er konsulent i Dansk Fjernvarme og fortsætter:

- Vi tror derfor på, at kriterierne vil kunne implementeres forholdsvis enkelt. Et enkelt udestående er desværre at de enkelte lande kan indføre egne, skærpede krav, hvilket ikke sikrer ensart kvalitet og konkurrence for biobrændslerne til de enkelte lande. Det spørgsmål håber vi kan løses i de kommende forhandlinger.

 

Vi mener

17. maj 2018 Folkemøde

Total oversigt over debatter i Forsyningsteltet

Dansk Fjernvarme, DANVA og Dansk Affaldsforening er gået sammen på Folkemødet. Herunder ser du den totale oversigt over de tre foreningers debatter på Folkemødet. De foregår i Forsyningsteltet på Nordlandspladsen, B9.  

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.

09. maj 2018 Folkemøde

Oversigt over Dansk Fjernvarmes debatter på Folkemødet

Her finder du mere uddybende information om Dansk Fjernvarmes Folkemødedebatter i 2018

09. maj 2018 Folkemøde

Find Dansk Fjernvarme på Folkemødet

Dansk Fjernvarme er til stede ved otte arrangementer på Folkemødet. Mød os i Forsyningsteltet på B9.

21. mar 2018 Pressemeddelelse

Branchestatistik: Fjernvarmesektoren holder niveau i udfordret marked

Den danske fjernvarmesektor oplevede øget omsætning og beskæftigelse i 2017, mens eksporten holdt niveau. Det viser Fjernvarmens Branchestatistik 2018. Sektoren savner dog afklaring om fremtidens investeringsvilkår, hvis der skal tempo på udviklingen.

21. mar 2018 Pressemeddelelse

Prisen på fjernvarme er faldet med 12,9 procent

En ny analyse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 12,9 pct. de seneste tre år. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog understreger at næste prisfald kræver politisk handling.

Leder

30. apr 2018 Leder

Frihed til billigere energi

Ingen er mere interesserede i at fortsætte den udvikling, der har ført til et prisfald på 12,9 procent, end fjernvarmeselskaberne selv. Selskabernes bestyrelser, ledelser og medarbejdere møder nemlig dagligt kunderne gennem arbejdet, hen over køledisken i Brugsen eller på debatsiderne i den lokale avis.

Det er stærkt motiverende for arbejdet med at finde en ny løsning, der kan...Læs mere

07. maj 2018 Debat

Frihed til grønnere energi

Direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen glæder sig i et indlæg i Herning Folkeblad over regeringens energiudspil, hvor der lægges op til, at fjernvarmeselskaberne skal have mere frie tøjler til selv at beslutte, hvordan de vil drive deres selskab og hvilken teknologi de vil investere i.

03. maj 2018 Debat

Sidste mand lukker og slukker

Regeringen lægger i energiudspillet op til at ophæve tilslutnings- og forblivelsespligten. Det vil gøre opvarmning i fællesskab dyrere, og regeringen opfordres derfor til at afvente analyserne på området, skriver politisk chef Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

26. apr 2018 Høringssvar

Energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til bekendtgørelsen, hvor vi bl.a. fastholder at samkøring af energibesparelser bør være en myndighedsopgave. I forhold til den netop overstående indberetning af omkostninger til energibesparelser, ønsker vi at proceduren forenkles, og endelig kommenteres kravet om markedsmæssighed. Læs hele høringssvaret her.

21. mar 2018 Høringssvar

Sænkelse af elvarmeafgiften

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til det lovforslag, der ophæver den politisk vedtagne reduktion af elvarmeafgiften til lov. Forslaget vil sænke afgiften med 15 øre i 2018 til 2019 og yderligere 5 øre i 2020. Læs hele høringssvaret her.