06. jan 2013

Høring af L 108 – Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas m.m. J.nr. 12-0226912

SkatteministerietSvar sendt pr. e-mail til: ingrid.h.jensen@skm.dk

4 . januar 2013
sst/jt/ig


Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at give bemærkninger til lovforslaget. Dansk Fjernvarme anerkender statens ønske om, at omstillingen af energisystemet bliver provenuneutralt, og at der således må ske en omlægning af afgifterne i takt med at brændselssammensætningen ændres mod mere VE, men vi finder samlet set, at lovforslaget på en række punkter dels går videre end dette, dels vil have en række afledte negative konsekvenser for den decentrale kraftvarmeproduktion og fjernvarmens muligheder for at kunne bidrage tilstrækkeligt til omstillingsprocessen.

Udhuling af konkurrenceevne overfor individuelle opvarmningsformer

Lovforslaget vil generelt forværre de naturgasbaserede kraftvarmeværkers og varmeværkers konkurrenceevne overfor individuelle opvarmningsformer i form af direkte elopvarmning, varmepumper og biomassefyr. En konsekvens af lovforslaget bliver, at især de små/mindre decentrale fjernvarmeværker på naturgas, der i forvejen har de højeste varmepriser, får de største prisstigninger. Da disse fjernvarmeværker ikke har mulighed for frit at vælge andre brændsler, får forslaget de største negative konsekvenser for de varmeforbrugerne i de små byer. Dansk Fjernvarme vil gerne vide, om dette er tilsigtet, og om der vil være tilsvarende vilje til at rette op herpå?


Når hertil tillægges, at en 50 % vindkraftudbygning vil fjerne store dele af den decentrale kraftvarmeproduktion frem mod 2020, pga. manglende konkurrenceevne overfor fossil- og biomassebaserede central kraftvarme såvel som udenlandsk (kondens-) elproduktion, ser fremtiden dyster ud for de decentrale fjernvarmeområder. De manglende indtægter ved elsalg medfører endnu højere varmepriser ved kedelproduktion. Det understreger behovet for, at det haster med at revurdere modellerne for prissætningen af ydelserne fra decentral kraftvarmeproduktion, hvis der også på sigt skal være en tilstrækkelig decentral kapacitet til rådighed til at kunne balancere elsystemet, uden at Danmark gør sig afhængig af udenlandsk kapacitet.


De reducerede elindtægter sammen med afgiftsstigning sender efter Dansk Fjernvarmes vurdering de naturgasbaserede decentrale værker ud i en ond spiral. Værkerne kan afbøde nogle af konsekvenserne ved at investere i solfangere og elvarmepumper, men det kan kun dække en del af varmegrundlaget og kan ikke holde varmeprisen afgørende nede. Det skyldes, at solen kun leverer tilstrækkeligt meget varme om sommeren, hvor varmesalget er lavt og idet varmepumpen skal have en gratis varmekilde, som sjældent er til stede i tilstrækkelig omfang, når der er brug for det om vinteren.


Konklusionen på den forringede konkurrencesituation for fjernvarmen overfor individuelle løsninger bliver, udover stigende priser for varmeforbrugerne, at de forventede konverteringer af fossile individuelle opvarmningsformer som olie- og naturgasfyr til grøn og effektiv fjernvarme stopper, og at regeringens og folketingets energistrategi dermed ikke opfyldes.

 

Ulighed mellem store og små by øges

Lovforslaget øger uligheden mellem de store og de små byer. Som følge heraf bør de små byer gives samme mulighed for at vælge alternative brændsler, som de store. Vi vurderer at den eneste måde at få gjort mindre byer konkurrencedygtige på, er ved at give dem frie valgmuligheder, således at de ikke fastholdes på en dyr naturgas. Frit brændselsvalg trænger sig på som en del af løsningen.

Urimelig timing i indførelsen af forsyningssikkerhedsafgiften

Dansk Fjernvarme mener, at ikrafttrædelsestidspunktet for så vidt angår forsyningssikkerhedsafgiften den. 1. februar er med alt for kort varsel.

Stigningen har et omfang der i ikke uvæsentligt omfang påvirker fjernvarmeselskabernes økonomi for både budget og regnskab, og vil dermed udløse store ekstraregninger til forbrugerne. Da afgiften er fiskal og dels skal finansiere provenutab ved konvertering af centrale kulværker til biomasse og op til 35 små dels decentrale kraftvarmeværkers fremtidige etablering af biomassekedler, som endnu ikke er etableret, foreslår Dansk Fjernvarme, at der bør tages hensyn til selskabernes budgettering og regnskaber ved at sætte ændringen i kraft tidligst pr. 1/7-2013, og ideelt først i takt med at staten reelt mister provenu fra omstillingen til biomasse.


For de centrale værkers vedkommende, der bærer langt hovedparten af biomasse omstillingen, vurderes konverteringerne tidligst at starte i 2015, og den forcerede indfasning er derfor i konflikt med sigtet om provenuneutralitet for staten. Der er efter Dansk Fjernvarmes opfattelse intet sagligt argument, der berettiger til forskelsbehandlingen.


Genetablering af barriere for udnyttelse af industriel overskudsvarme

En stigning af overskudsvarmeafgiften fra 32,5 % til 38 % af vederlaget understøtter ikke forøget anvendelse af overskudsvarme. Tværtimod vil afgiftsstigningen være en yderligere barriere for nyttighørelse af overskudsvarme, som indirekte forringer virksomhedernes mulighed for at forbedre deres økonomi ved levering af overskudsvarme. Dansk Fjernvarme mener, at niveauet på 32,5 % er passende, idet den relative forbedring i forhold til forsyningssikkerhedsafgiften er det der skal til for at få udnyttet mere overskudsvarme. Forslaget nulstiller den positive effekt af det nylige forslag om reduktion af elafgiften til blandt andet varmepumper, og hvis stigningen af overskudsvarmeafgiften fastholdes, er det samtidig accepteret, at eldrevne varmepumper ikke vil få den ønskede udbredelse trods hensigterne herom.

Urimelig eksplicit krydssubsidiering – fjernvarmen finansierer solcelleeventyr

Det har tidligere været praksis, at tilskud til elfremstilling finansieres af elforbrugerne og at tilskud til konvertering til biomasse på varmeområdet finansieres af varmeforbrugerne. At varmeforbrugerne via forsyningsafgiften skal finansiere udbredelsen af solceller er dermed et brud på denne praksis og medfører en krydssubsidiering mellem el og varme. Dansk Fjernvarme mener dette er en fejlagtig kurs, som ødelægger grundlaget for at producere og levere fjernvarme, og tager kraftigt afstand fra denne sammenblanding.


Dansk Fjernvarme har ikke yderligere bemærkninger til lovforslaget.Med venlig hilsen

Dansk Fjernvarme

John Tang Jensen                                Søren Schmidt Thomsen

afdelingsleder                                       direktionskonsulent, politisk interessevaretagelse

Vi mener

24. apr 2017 Pressemeddelelse

Energisystem i verdensklasse kan fortsætte

Dansk Fjernvarme roser Energikommissionens anbefalinger om mere vedvarende energi, lavere afgifter og øget tempo på digitaliseringen af energisektoren.

20. apr 2017 Pressemeddelelse

Jobfest i fjernvarmesektoren

Antallet af medarbejdere i fjernvarmesektoren er vokset med 18 procent over de seneste fire år. Det viser fjernvarmesektorens første branchestatistik.

01. mar 2017 Pressemeddelelse

Ny rekord: Billigste fjernvarme i 10 år

Det er blevet billigere at være fjernvarmekunde. En ny analyse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er reduceret med knap 10% de seneste tre år. Analysen vækker glæde i Dansk Fjernvarme, der også hæfter sig ved, at priserne har fundet et mere ensartet lavt niveau.

19. apr 2017 Debat

Genbrug af varme er grøn varme

Der er behov for, at afgifterne skrues sammen på en ny måde, så industrien og varmesektoren i fællesskab kan udnytte de billige og miljøvenlige ressourcer, vi har i overskudsvarmen, skriver vicedirektør Kim Behnke i et debatindlæg i flere medier.

06. apr 2017 Debat

Klumme: Lad os få skabt energi mellem vindmøllerne og fjernvarmen

Det er håbløst, at vi sælger grøn vindmøllestrøm til udlandet og sender spildvarme ud til fuglene. Lad os nu få løst det afgiftsproblem, skriver Dansk Fjernvarmes vicedirektør Kim Behnke i en klumme på Energy Supply. 

16. mar 2017 Debat

Overlad trygt forsyningen til os

Vi er enige om at have så effektiv en forsyningssektor som overhovedet muligt. Men fjernvarmen er ikke ineffektiv, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et svar i Børsen til DI og Landbrug & Fødevarer.

Leder

10. mar 2017 Leder

Luftig politik må ikke ødelægge en god udvikling

Hvordan skal fremtidens forsyningssektor indrettes? Det er det helt store spørgsmål, der diskuteres i øjeblikket. Regeringens bud kender vi fra udspillet til en forsyningsstrategi. Men vi er mange ude i virkeligheden, der har nærlæst udspillet, og vi tvivler stærkt på, at det er den rigtige vej til at opnå mindre regninger til kunderne, høj forsyningssikkerhed og fortsat grøn...

Læs mere

10. mar 2017 Debat

Kronik: Biomasse er ikke endestationen for fjernvarme

Kritikken af den stigende mængde bæredygtig biomasse i fjernvarmen er forfejlet. Biomasse er ikke endestationen. Og er også nødvendig i fremtidens energisektor, skriver vicedirektør Kim Behnke i en kronik i Ingeniøren.

25. feb 2017 Debat

Fjernvarme: Tilslutningspligten er her endnu

Svar på Tage Majgaards læserbrev i Folkebladet 23. februar. Dansk Fjernvarme er enig med Tage Majgaard i den gensidige tryghed i tilslutningspligten i nye udstykninger.

10. feb 2017 Debat

Dansk Fjernvarme: Der er lagt op til en de facto privatisering af fjernvarmen

REPLIK: Lars Chr. Lilleholt er meget optaget af at fortælle, at han ikke vil privatisere fjernvarmesektoren. Men det vil ikke desto mindre blive konsekvensen af regeringens politik, skriver Kim Behnke fra Dansk Fjernvarme.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

22. apr 2014 Debat

Grund til bekymring

Sætter man forbrugernes ejerskab af vandsektoren over styr ved en privatisering, så forsvinder enhver mulighed for faldende priser på vand, lyder det fra bestyrelsesformand Uffe Bro.

16. apr 2014 Debat

Klumme Fyr for mennesker – ikke for gråspurve

Overskudsvarmen fra industrien kan være en gevinst for samfundet, men desværre bliver en del projekter stoppet på grund af de nuværende afgifter.