06. jan 2013

Høring af L 108 – Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas m.m. J.nr. 12-0226912

SkatteministerietSvar sendt pr. e-mail til: ingrid.h.jensen@skm.dk

4 . januar 2013
sst/jt/ig


Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at give bemærkninger til lovforslaget. Dansk Fjernvarme anerkender statens ønske om, at omstillingen af energisystemet bliver provenuneutralt, og at der således må ske en omlægning af afgifterne i takt med at brændselssammensætningen ændres mod mere VE, men vi finder samlet set, at lovforslaget på en række punkter dels går videre end dette, dels vil have en række afledte negative konsekvenser for den decentrale kraftvarmeproduktion og fjernvarmens muligheder for at kunne bidrage tilstrækkeligt til omstillingsprocessen.

Udhuling af konkurrenceevne overfor individuelle opvarmningsformer

Lovforslaget vil generelt forværre de naturgasbaserede kraftvarmeværkers og varmeværkers konkurrenceevne overfor individuelle opvarmningsformer i form af direkte elopvarmning, varmepumper og biomassefyr. En konsekvens af lovforslaget bliver, at især de små/mindre decentrale fjernvarmeværker på naturgas, der i forvejen har de højeste varmepriser, får de største prisstigninger. Da disse fjernvarmeværker ikke har mulighed for frit at vælge andre brændsler, får forslaget de største negative konsekvenser for de varmeforbrugerne i de små byer. Dansk Fjernvarme vil gerne vide, om dette er tilsigtet, og om der vil være tilsvarende vilje til at rette op herpå?


Når hertil tillægges, at en 50 % vindkraftudbygning vil fjerne store dele af den decentrale kraftvarmeproduktion frem mod 2020, pga. manglende konkurrenceevne overfor fossil- og biomassebaserede central kraftvarme såvel som udenlandsk (kondens-) elproduktion, ser fremtiden dyster ud for de decentrale fjernvarmeområder. De manglende indtægter ved elsalg medfører endnu højere varmepriser ved kedelproduktion. Det understreger behovet for, at det haster med at revurdere modellerne for prissætningen af ydelserne fra decentral kraftvarmeproduktion, hvis der også på sigt skal være en tilstrækkelig decentral kapacitet til rådighed til at kunne balancere elsystemet, uden at Danmark gør sig afhængig af udenlandsk kapacitet.


De reducerede elindtægter sammen med afgiftsstigning sender efter Dansk Fjernvarmes vurdering de naturgasbaserede decentrale værker ud i en ond spiral. Værkerne kan afbøde nogle af konsekvenserne ved at investere i solfangere og elvarmepumper, men det kan kun dække en del af varmegrundlaget og kan ikke holde varmeprisen afgørende nede. Det skyldes, at solen kun leverer tilstrækkeligt meget varme om sommeren, hvor varmesalget er lavt og idet varmepumpen skal have en gratis varmekilde, som sjældent er til stede i tilstrækkelig omfang, når der er brug for det om vinteren.


Konklusionen på den forringede konkurrencesituation for fjernvarmen overfor individuelle løsninger bliver, udover stigende priser for varmeforbrugerne, at de forventede konverteringer af fossile individuelle opvarmningsformer som olie- og naturgasfyr til grøn og effektiv fjernvarme stopper, og at regeringens og folketingets energistrategi dermed ikke opfyldes.

 

Ulighed mellem store og små by øges

Lovforslaget øger uligheden mellem de store og de små byer. Som følge heraf bør de små byer gives samme mulighed for at vælge alternative brændsler, som de store. Vi vurderer at den eneste måde at få gjort mindre byer konkurrencedygtige på, er ved at give dem frie valgmuligheder, således at de ikke fastholdes på en dyr naturgas. Frit brændselsvalg trænger sig på som en del af løsningen.

Urimelig timing i indførelsen af forsyningssikkerhedsafgiften

Dansk Fjernvarme mener, at ikrafttrædelsestidspunktet for så vidt angår forsyningssikkerhedsafgiften den. 1. februar er med alt for kort varsel.

Stigningen har et omfang der i ikke uvæsentligt omfang påvirker fjernvarmeselskabernes økonomi for både budget og regnskab, og vil dermed udløse store ekstraregninger til forbrugerne. Da afgiften er fiskal og dels skal finansiere provenutab ved konvertering af centrale kulværker til biomasse og op til 35 små dels decentrale kraftvarmeværkers fremtidige etablering af biomassekedler, som endnu ikke er etableret, foreslår Dansk Fjernvarme, at der bør tages hensyn til selskabernes budgettering og regnskaber ved at sætte ændringen i kraft tidligst pr. 1/7-2013, og ideelt først i takt med at staten reelt mister provenu fra omstillingen til biomasse.


For de centrale værkers vedkommende, der bærer langt hovedparten af biomasse omstillingen, vurderes konverteringerne tidligst at starte i 2015, og den forcerede indfasning er derfor i konflikt med sigtet om provenuneutralitet for staten. Der er efter Dansk Fjernvarmes opfattelse intet sagligt argument, der berettiger til forskelsbehandlingen.


Genetablering af barriere for udnyttelse af industriel overskudsvarme

En stigning af overskudsvarmeafgiften fra 32,5 % til 38 % af vederlaget understøtter ikke forøget anvendelse af overskudsvarme. Tværtimod vil afgiftsstigningen være en yderligere barriere for nyttighørelse af overskudsvarme, som indirekte forringer virksomhedernes mulighed for at forbedre deres økonomi ved levering af overskudsvarme. Dansk Fjernvarme mener, at niveauet på 32,5 % er passende, idet den relative forbedring i forhold til forsyningssikkerhedsafgiften er det der skal til for at få udnyttet mere overskudsvarme. Forslaget nulstiller den positive effekt af det nylige forslag om reduktion af elafgiften til blandt andet varmepumper, og hvis stigningen af overskudsvarmeafgiften fastholdes, er det samtidig accepteret, at eldrevne varmepumper ikke vil få den ønskede udbredelse trods hensigterne herom.

Urimelig eksplicit krydssubsidiering – fjernvarmen finansierer solcelleeventyr

Det har tidligere været praksis, at tilskud til elfremstilling finansieres af elforbrugerne og at tilskud til konvertering til biomasse på varmeområdet finansieres af varmeforbrugerne. At varmeforbrugerne via forsyningsafgiften skal finansiere udbredelsen af solceller er dermed et brud på denne praksis og medfører en krydssubsidiering mellem el og varme. Dansk Fjernvarme mener dette er en fejlagtig kurs, som ødelægger grundlaget for at producere og levere fjernvarme, og tager kraftigt afstand fra denne sammenblanding.


Dansk Fjernvarme har ikke yderligere bemærkninger til lovforslaget.Med venlig hilsen

Dansk Fjernvarme

John Tang Jensen                                Søren Schmidt Thomsen

afdelingsleder                                       direktionskonsulent, politisk interessevaretagelse

Vi mener

17. feb 2017 Pressemeddelelse

Usikkerhed om afgifter truer Danmarks grønne førerposition

En ny rapport fra Verdensbanken har netop kåret Danmark som førende i grøn energi. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog mener, at usikkerhed om afgifter truer den danske førerposition.

02. feb 2017 Pressemeddelelse

DONG Energys kulstop sætter grøn omstilling i 5. gear

Det er et stort skridt for den grønne omstilling, når DONG Energy siger farvel til kullene på de danske kraftvarmeværker. Sådan lyder meldingen fra Dansk Fjernvarme og Din Forsyning i Esbjerg.

26. jan 2017 Debat

Giv biomasse bæredygtige vilkår, tak

Den bæredygtige biomasses fremtid er afhængig af, at Folketinget skaber ro og stabile rammer om branchen, når der skal følges op på PSO-aftalen til foråret. Det skriver Kim Mortensen og Lars Aagaard, direktører i Dansk Fjernvarme og Dansk Energi i et indlæg på Altinget.

26. jan 2017 Pressemeddelelse

Godt, at ny EUDP-strategi fokuserer på styrkerne

EUDP har i dag offentliggjort en ny strategi for støtteværdige projekter i 2017-2019. Dansk Fjernvarme mener, det er en flot strategi, der skaber grundlag for yderligere vækst i energisektoren. 

20. jan 2017 Debat

Kommunerne har sikret ansvarlighed i forsyningssektoren

Både forbruger- og kommunalt ejede fjernvarmeselskaber har de seneste år gennemført en energiteknologisk revolution. Den havde vi næppe set med kommercielt drevne selskaber, skriver chef for Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk Sekretariat Rune Moesgaard.

06. jan 2017 Debat

Varmepumper sætter skub i beskæftigelse og grøn omstilling

Afskaffelsen af PSO-afgiften giver ikke lave nok elpriser til at etablere eldrevne varmepumper. Derfor bør man blandt andet sænke prisen på el til varme, mener Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi, og Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

Leder

27. jan 2017 Leder

Stram snørebåndene

Der er ikke meget, der tyder på, at 2017 på nogen måde bliver mindre travlt end 2016. Sidste år lykkedes vi med at skabe meget bred politisk og industriel anerkendelse af det fornuftige i at udbrede varmepumper og udnytte den stigende mængde overskudsvarme.

Vi fik taget det afgørende tilløb til, at vi i starten af 2017 kunne indgå en aftale om energibesparelser, der sikrer både...

Læs mere

15. dec 2016 Debat

Der skal el i varmerørene

I Danmark har vi nogle af verdens mest forkælede fugle. Genbrugsvarme, der kunne bruges til at varme ikke mindre end 120.000 husstande op, sendes i dag op i luften i stedet for ned i fjernvarmerørene, skriver Dansk Fjernvarmes vicedirektør Kim Behnke i en klumme på Energy Supply.

08. dec 2016 Debat

Cepos overser privat ejerskab i forsyningssektoren

De 430 forbrugerejede og kommunalt ejede varmeselskaber i Danmark er allerede reguleret til glæde for ejerne selv, skriver Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme på Altinget som svar til Henrik Christoffersen fra Cepos.

10. nov 2016 Debat

Ny energiaftale skal se fremad

En ny aftale om energibesparelser bør række fra 2017 til 2020, så selskaberne kan indfri besparelserne så omkostningseffektivt som muligt, mener Rune Moesgaard, chef for Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk Sekretariat.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

22. apr 2014 Debat

Grund til bekymring

Sætter man forbrugernes ejerskab af vandsektoren over styr ved en privatisering, så forsvinder enhver mulighed for faldende priser på vand, lyder det fra bestyrelsesformand Uffe Bro.

16. apr 2014 Debat

Klumme Fyr for mennesker – ikke for gråspurve

Overskudsvarmen fra industrien kan være en gevinst for samfundet, men desværre bliver en del projekter stoppet på grund af de nuværende afgifter.