09. mar 2018 Høringssvar

Ændring af indrivelseslov

Lovforslaget skal fastsætte klarere regler i loven, der understøtter administration og udvikling af it-systemet. Dansk Fjernvarme roser lovforslaget, men har en række bemærkninger.

Birthe Boisen Juridisk Konsulent
Dansk Fjernvarme
bfb@danskfjernvarme.dk
M: 21452248

Sendt til Skatteministeriet

Høring om ændring af inddrivelseslov forenkling og forældelseshåndtering mm.

Dansk Fjernvarme påskønner lovforslaget, der har til formål at fastsætte klarere og enklere regler i loven, der understøtter den fremtidige administration og udvikling af det nye it-system.

Indledende bemærkninger
Vi værdsætter, at SKAT har inviteret til en møderække med repræsentanter for forsyningsselskaberne i forhold til inddrivelse af gæld for de kommunalt ejede forsyningsselskaber.

Et emne der har været diskuteret på møderne er de kommunale selskabers behov for frit at kunne vælge mellem at bruge privat inddrivelse gennem fogedretterne eller at bruge SKAT – i hvert et tilfælde så længe at Skats inddrivelsessystemer ikke fungerer optimalt. Vi beklager, at denne mulighed ikke er taget i betragtning i lovforslaget, men ser frem til at den kan drøftes igen.

På samme måde ser vi også gerne indledende drøftelse af kompensation til fordringshaverne som følge af den automatiske, ekstraordinære afskrivning af udvalgte restancer.

Bemærkninger til lovforslaget
Vi bemærker, at lovforslaget virker meget komplekst og nogle steder er det svært at se, hvordan at de enkelte bestemmelser skal fortolkes. Derfor opfordrer vi til, at der sker en formidling gennem vejledninger til loven.

Læseren af udkastet til lovforslaget kan sidde tilbage med det indtryk, at den manglende datakvalitet fra fordringshaverne/forsyningerne er skyld i problemstillingerne omkring retskraft/forældelse er opstået. Efter vores opfattelse er det SKAT, der var ansvarlig for indberetningssystemets (EFIs) opbygning m.m. – og dermed ansvarlig for at reducere risikoen for fejlindberetninger m.m. Der ud over undrer det, at SKAT ikke langt tidligere har gjort brugerne opmærksomme på, at der var en manglende datakvalitet, der medførte, at SKAT ikke havde mulighed for at foretage inddrivelse. Det ville være velplaceret, om lovbemærkningerne også afspejlede det ansvar.

Foreningen har derudover et budskab, der er møntet på § 10 b: Vi efterlyser fuld transparens mellem fordringshaver og inddrivelsesmyndighed, således at fordringshaveren/forsyningen altid kan se:
- Hvilke konkrete skridt, der er iværksat i den enkelte sag
- Hvilke former for kontakt, der har været med debitor
- Hvad udbyttet er af denne kontakt
- Hvilke retslige inddrivelsesskridt, der er foretaget

Derudover vil det også være ganske naturligt, at det nye system opbyggede porteføljeoversigter, således at fordringshaver ikke skal slå hver eneste sag op.

Bestemmelsen i § 10 b giver inddrivelsesmyndigheden/SKAT mulighed for at foretage reguleringer, hvis der sker fejl, f.eks. hvis der laves lønindeholdelse med for store beløb på baggrund af urigtige oplysninger om skyldners indtægtsforhold. I tilknytning hertil lægges der ligeledes op til, at SKAT efterfølgende kan modregne over for fordringshaveren, hvis der er afregnet for meget til denne.
Vi forstår det således, at denne modregning kan ske i krav, som SKAT har inkasseret hos andre debitorer, og hvis denne opfattelse er korrekt, er der et stort behov for, at fordringshaveren/
forsyningen på enkeltsagsniveau får mulighed for at se i det nye system, (i) hvad der er sket i den konkrete sag over for skyldner, (ii) hvor stor gælden er, (iii) hvilke betalingsaftaler,
der er indgået og (iiii) hvilke eventuelle fejl, der efterfølgende er reguleret over for skyldner.

Uden en sådan åbenhed, vil det være overordentlig vanskeligt for fordringshaveren/forsyningen at spejle egne debitorkrav i de krav, der ligger til inddrivelse hos SKAT, og afstemme disse beløbsmæssigt.

Dansk Fjernvarme vil gerne støtte forslaget om foreløbig afbrydelse af forældelsen i § 18 a; det vil sige, at forældelsen først løber fra det tidspunkt, hvor fordringen er lagt til inddrivelse
hos SKAT – forudsat at fordringen ikke var forældet på tidspunktet herfor. Dette vil give fordringshaveren/forsyningen tid til at gøre et ordentligt opkrævningsarbejde, ligesom det også vil give SKAT tid til at sikre inddrivelsen.

Vi mener

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

27. jun 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmen skal elektrificeres

Elektrificering af fjernvarmen kan tjene sig selv hjem efter blot ca. 6 år. Sådan lyder én af konklusionerne fra et nyt studie om potentialet ved store eldrevne varmepumper, der er foretaget af Siemens i samarbejde med Intelligent Energi og Grøn Energi.

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.