09. mar 2018 Høringssvar

Ændring af indrivelseslov

Lovforslaget skal fastsætte klarere regler i loven, der understøtter administration og udvikling af it-systemet. Dansk Fjernvarme roser lovforslaget, men har en række bemærkninger.

Birthe Boisen Juridisk Konsulent
Dansk Fjernvarme
bfb@danskfjernvarme.dk
M: 21452248

Sendt til Skatteministeriet

Høring om ændring af inddrivelseslov forenkling og forældelseshåndtering mm.

Dansk Fjernvarme påskønner lovforslaget, der har til formål at fastsætte klarere og enklere regler i loven, der understøtter den fremtidige administration og udvikling af det nye it-system.

Indledende bemærkninger
Vi værdsætter, at SKAT har inviteret til en møderække med repræsentanter for forsyningsselskaberne i forhold til inddrivelse af gæld for de kommunalt ejede forsyningsselskaber.

Et emne der har været diskuteret på møderne er de kommunale selskabers behov for frit at kunne vælge mellem at bruge privat inddrivelse gennem fogedretterne eller at bruge SKAT – i hvert et tilfælde så længe at Skats inddrivelsessystemer ikke fungerer optimalt. Vi beklager, at denne mulighed ikke er taget i betragtning i lovforslaget, men ser frem til at den kan drøftes igen.

På samme måde ser vi også gerne indledende drøftelse af kompensation til fordringshaverne som følge af den automatiske, ekstraordinære afskrivning af udvalgte restancer.

Bemærkninger til lovforslaget
Vi bemærker, at lovforslaget virker meget komplekst og nogle steder er det svært at se, hvordan at de enkelte bestemmelser skal fortolkes. Derfor opfordrer vi til, at der sker en formidling gennem vejledninger til loven.

Læseren af udkastet til lovforslaget kan sidde tilbage med det indtryk, at den manglende datakvalitet fra fordringshaverne/forsyningerne er skyld i problemstillingerne omkring retskraft/forældelse er opstået. Efter vores opfattelse er det SKAT, der var ansvarlig for indberetningssystemets (EFIs) opbygning m.m. – og dermed ansvarlig for at reducere risikoen for fejlindberetninger m.m. Der ud over undrer det, at SKAT ikke langt tidligere har gjort brugerne opmærksomme på, at der var en manglende datakvalitet, der medførte, at SKAT ikke havde mulighed for at foretage inddrivelse. Det ville være velplaceret, om lovbemærkningerne også afspejlede det ansvar.

Foreningen har derudover et budskab, der er møntet på § 10 b: Vi efterlyser fuld transparens mellem fordringshaver og inddrivelsesmyndighed, således at fordringshaveren/forsyningen altid kan se:
- Hvilke konkrete skridt, der er iværksat i den enkelte sag
- Hvilke former for kontakt, der har været med debitor
- Hvad udbyttet er af denne kontakt
- Hvilke retslige inddrivelsesskridt, der er foretaget

Derudover vil det også være ganske naturligt, at det nye system opbyggede porteføljeoversigter, således at fordringshaver ikke skal slå hver eneste sag op.

Bestemmelsen i § 10 b giver inddrivelsesmyndigheden/SKAT mulighed for at foretage reguleringer, hvis der sker fejl, f.eks. hvis der laves lønindeholdelse med for store beløb på baggrund af urigtige oplysninger om skyldners indtægtsforhold. I tilknytning hertil lægges der ligeledes op til, at SKAT efterfølgende kan modregne over for fordringshaveren, hvis der er afregnet for meget til denne.
Vi forstår det således, at denne modregning kan ske i krav, som SKAT har inkasseret hos andre debitorer, og hvis denne opfattelse er korrekt, er der et stort behov for, at fordringshaveren/
forsyningen på enkeltsagsniveau får mulighed for at se i det nye system, (i) hvad der er sket i den konkrete sag over for skyldner, (ii) hvor stor gælden er, (iii) hvilke betalingsaftaler,
der er indgået og (iiii) hvilke eventuelle fejl, der efterfølgende er reguleret over for skyldner.

Uden en sådan åbenhed, vil det være overordentlig vanskeligt for fordringshaveren/forsyningen at spejle egne debitorkrav i de krav, der ligger til inddrivelse hos SKAT, og afstemme disse beløbsmæssigt.

Dansk Fjernvarme vil gerne støtte forslaget om foreløbig afbrydelse af forældelsen i § 18 a; det vil sige, at forældelsen først løber fra det tidspunkt, hvor fordringen er lagt til inddrivelse
hos SKAT – forudsat at fordringen ikke var forældet på tidspunktet herfor. Dette vil give fordringshaveren/forsyningen tid til at gøre et ordentligt opkrævningsarbejde, ligesom det også vil give SKAT tid til at sikre inddrivelsen.

Vi mener

18. apr 2018 Pressemeddelelse

Energiens eksportstjerner: Hold fast i et stærkt hjemmemarked

Et stærkt hjemmemarked for energi og forsyning er afgørende for industriens muligheder på eksportmarkedet og bør derfor stå centralt i en ny energiaftale. Sådan lyder budskabet fra vind-, vand- og varmesektoren forud for en konference om industriens eksportmuligheder.

21. mar 2018 Pressemeddelelse

Branchestatistik: Fjernvarmesektoren holder niveau i udfordret marked

Den danske fjernvarmesektor oplevede øget omsætning og beskæftigelse i 2017, mens eksporten holdt niveau. Det viser Fjernvarmens Branchestatistik 2018. Sektoren savner dog afklaring om fremtidens investeringsvilkår, hvis der skal tempo på udviklingen.

21. mar 2018 Pressemeddelelse

Prisen på fjernvarme er faldet med 12,9 procent

En ny analyse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 12,9 pct. de seneste tre år. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog understreger at næste prisfald kræver politisk handling.

27. feb 2018 Pressemeddelelse

Rådet overser effektiv CO2-reduktion

I Det Miljøøkonomiske Råds årlige rapport leverer Rådet en række fornuftige løsninger til reduktion af CO2-udslippet udenfor kvotesektoren. Men ifølge Dansk Fjernvarme overser Rådet de mest omkostningseffektive løsninger. 

20. feb 2018 Pressemeddelelse

Vand og varme i mål med kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme præsenterer i dag kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede selskaber.

19. feb 2018 Pressemeddelelse

EUs energimål kan åbne døren for dansk erhvervsliv

Følges anbefalingerne fra en ny rapport fra Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi vil dansk erhvervsliv have gode muligheder for at øge eksporten af energiteknologi. Det vurderer Dansk Fjernvarme. 

Leder

13. mar 2018 Leder

Hvem piber?

”Hør nu her, Kim. Fjernvarmeværkerne piber, når de siger, at de ikke kan undvære grundbeløbet”. Den kommentar og andre, der minder om den, har jeg hørt flere gange. Præmissen er, at hvis et fjernvarmeselskab, der modtager grundbeløbet, har lavere priser end landsgennemsnittet, får de mere, end de fortjener.

Det er jeg ikke enig i. Hvert enkelt selskab har...

Læs mere

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

14. dec 2017 Høringssvar

10 nye bekendtgørelser fra Sikkerhedsstyrelsen

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, til sikkerhedsstyrelsen vedr. nye bekendtgørelser om måling af vand, varme, el og gas.

30. nov 2017 Høringssvar

15 bekendtgørelser der overfører opgaver fra Energinet til Energistyrelsen

DFj hilser opgaveoverførslen velkommen, men påpeger at man også godt kunne overføre Energinets myndighedsopgaver vedrørende gasdistributionsnettet, og at den omlægning af PSO afgiften de laver på ilandføringskabler fra kystnære havvindmøller kan være i strid med den politiske aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016.