21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.

Rune Moesgaard
Afdelingschef
M: 24 90 41 49
rum@danskfjernvarme.dk

Sendt til Energitilsynet

Høring af udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet 

Dansk Fjernvarme har torsdag den 23. november 2017 modtaget ovennævnte udkast til ændringsbekendtgørelse og takker for muligheden for at give høringssvar, samt for sekretariatet for Energitilsynets (herefter SET) afholdelse af et orienteringsmøde forud for høringen.

Ændringsbekendtgørelsen er en udmøntning af Forslag L 93 af 15. november 2017 (vedtaget den 20. december 2017), som har til formål at skabe en standardiseret regnskabsføring og dataindberetning til brug for den nye økonomiske regulering. Bekendtgørelsen udgør første skridt i denne retning og medfører, at selskaber fra 1. januar 2019 skal anvende et regnskabsår, der svarer til kalenderåret, medmindre de er omfattet af bagatelgrænsen eller i øvrigt eksplicit undtages.

Indledningsvis er det Dansk Fjernvarmes forståelse, at kravet alene gælder ensretning af selskabernes varmeregnskabsår, dvs. det år der anmeldes budget og priseftervisning for, og ikke selskaberne årsrapport efter årsregnskabsloven. Høringssvaret er skrevet i dette lys, og SET bedes påpege, hvis forståelsen ikke er korrekt. 

I denne forbindelse mener Dansk Fjernvarme fortsat, at det pålægger selskaberne ekstra omkostninger, at kravet om omlægning ikke gælder for årsregnskabsåret. Af praktiske og ressourcemæssige årsager må det forventes, at mange selskaber også vil omlægge årsregnskabsåret til kalenderåret. Fraværet af et krav hertil gør dog dette tidskrævende og omkostningsfuldt i form af ændringer af vedtægter og ekstraordinære generalfor-samlinger.

Dansk Fjernvarme har både nogle konkrete kommentarer til selve udkastet og nogle mere generelle betragtninger om standardiseringen.

Konkrete kommentarer

Det fremgår af den kommende § 4, stk. 3, at ”anmeldelsespligtige, der i mindst to ud af tre regnskabsår, der starter i 2016 eller senere, har solgt mindst 50 TJ opvarmet vand eller damp pr. år” omfattes af de nye krav. Det er Dansk Fjernvarmes opfattelse, at de tre regnskabsår skal forstås som regnskabsår, der følger hinanden og starter i 2016 eller senere. SET bedes bekræfte denne forståelse.

Hertil har SET i forlængelse af orienteringsmødet ift. vurdering af bagatelgrænsen efter 2016 præciseret, at en eventuel omstilling til kalenderåret skal ske fra 1. januar det andet år efter regnskabsperiodens afslutning. Dansk Fjernvarme er enige i denne præcisering. 

Det fremgår af den kommende § 4, stk. 6, at anmeldelsespligtige industrivirksomheder, der leverer overskudsvarme ikke omfattes af kravet om ensretning af regnskabsår. Dansk Fjernvarme bemærker, at der i henhold til den politiske aftale og lovforslaget burde være en tilsvarende formulering for virksomheder, der leverer biogas eller andre brændbare gasarter til fjernvarmeproduktion eller individuel opvarmning af bygninger, og som i dag er omfattet af prisreguleringen i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og anmeldelsespligten.

Generelle kommentarer

Det fremgår af den nuværende bekendtgørelses (BEK nr. 816 af 21. juni 2017) § 2, stk. 3, at selskaberne samtidigt med anmeldelsen af priseftervisningen skal indsende deres årsrapport, hvis de udarbejder en sådan, og afstemning mellem denne og priseftervisningen. I forlængelsen af ændringsbekendtgørelsen er det Dansk Fjernvarmes opfattelse, at der vil opstå situationer, hvor selskaberne ikke aflægger priseftervisning og årsrapport samtidigt eller for samme periode, hvilket vil besværliggøre afstemningen og ligeledes tale for en ensretning af regnskabsperioderne, jf. ovenstående.

Dansk Fjernvarme har i forbindelse med orienteringsmødet opfordret SET til at udarbejde en liste over selskaber, der bliver omfattet af reglerne, og bemærker samtidigt, at der i forbindelse med lovforslaget også er afsat ressourcer til at identificere, hvilke virksomheder der undtages fra standardisering af omkostninger og indhentning af relevante data. 

En sådan liste vil, på trods af kun at være vejledende, være meget nyttig for forståelsen af, hvilke selskaber der bliver omfattet af kravene. Dansk Fjernvarme vil derfor takke SET for den foreløbige liste, der er udarbejdet i forbindelse med høringen, og tilkendegivelsen om, at der offentliggøres en mere detaljeret liste i løbet af januar 2018.

Dansk Fjernvarme antager i udgangspunktet, at vurderingen af bagatelgrænsen og ensretningen af regnskabsåret sker i forhold til selskabernes nuværende organisering og de enheder, som der anmeldes regnskaber for. I det omfang dette ikke bliver tilfældet, forventer Dansk Fjernvarme, at der foreligger et klart lovgrundlag for ændringen, og at dette ikke sker uden inddragelse af Dansk Fjernvarme.

Udover den indeværende ændringsbekendtgørelse vil lovforslaget i den kommende tid indebære et stort arbejde med standardisering af regnskabsføring og dataindberetning. I den forbindelse er det afgørende, at kommende indberetningskrav udmeldes tilpas hurtigt, så selskaberne på rimelig vis kan indrette sig herefter inden 1. januar 2019. Dansk Fjernvarme vil bidrage konstruktivt til det kommende arbejde og forventer, at dette fortsat vil bære præg af inddragelse og god dialog.
 

Med venlig hilsen

Rune Moesgaard · Afdelingschef
Dansk Fjernvarme
rum@danskfjernvarme.dk
Mobil +45 2490 4149


Vi mener

17. jan 2018 Pressemeddelelse

Ambitiøse målsætninger i parlamentet vækker glæde

Der er glæde i Dansk Fjernvarme over de afstemninger som EU Parlamentet netop har været igennem om ambitionerne på udbygningen med vedvarende energi og på energieffektivitet.

16. jan 2018 Pressemeddelelse

Landsretsdom vækker bekymring hos Dansk Fjernvarme

DANVA tabte skattesag i Landsretten og forbrugere kan nu se frem til voldsom skatteregning – Dansk Fjernvarme vil have minister til at sikre varmekunder mod at få et lignende smæk som følge af ny regulering.

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Tidlig nytårsgave til fjernvarmeforbrugerne

Prisen på fjernvarme er faldet i 2017 – særligt blandt de selskaber, der har de højeste priser. Det viser en ny prisstatistik fra Energitilsynet. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog ser risiko for prisstigninger forude.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmekunder sparer penge på lunt 2017

2017 har været et mildt år. Selvom sommeren var kold, var vinteren lun. Det viser Dansk Fjernvarmes opgørelse af graddage. Det luner hos fjernvarmekunderne, der i gennemsnit har sparet knap 1000 kroner.

25. dec 2017 Pressemeddelelse

Danske juletræer kan give varme til 2.300 huse i et år

Hvis de 1,5 millioner danske juletræer røg i fjernvarmen, efter glansen er falmet, kunne de opvarme 2.300 standardhuse i et år. Det viser beregninger fra Dansk Fjernvarme.

Leder

01. dec 2017 Leder

Sæt fjernvarmen fri

Når de nye kommunalpolitikere træder sammen i januar, bør de – i samarbejde med det lokale fjernvarmeselskab – se hinanden i øjnene og lægge en plan for fjernvarmens fremtid. En plan der uvilkårligt kommer til at hænge sammen med det udspil til en ny energipolitisk aftale, som regeringen offentliggør efter nytår.

Vi har meget tydeligt meldt ud, at fjernvarmen kan blive...

Læs mere

12. dec 2017 Debat

Klumme: Kommer varmepumperne nu?

I den kommende energiaftale, der lægger sporet for 2020-2030, kommer forhåbentlig en yderligere reduktion af elvarmeafgiften. Det vil sætte strøm til fjernvarmen, så vi kan udnytte de store mængder overskudsvarme fra datacentre og industri.

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

07. nov 2017 Høringssvar

Udkast til bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling på varmeområdet 

Energitilsynet oplyser, at den kommende gebyrbekendtgørelse på varmeområdet alene har mindre ændringer af administrativ karakter. Formålet med reglerne på varmeområdet er primært at sikre Energitilsynet bemyndigelse til at udstede bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling på varmeområdet. Dansk Fjernvarme har på denne baggrund ikke nogle bemærkninger til bekendtgørelsen.