21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.

Rune Moesgaard
Afdelingschef
M: 24 90 41 49
rum@danskfjernvarme.dk

Sendt til Energitilsynet

Høring af udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet 

Dansk Fjernvarme har torsdag den 23. november 2017 modtaget ovennævnte udkast til ændringsbekendtgørelse og takker for muligheden for at give høringssvar, samt for sekretariatet for Energitilsynets (herefter SET) afholdelse af et orienteringsmøde forud for høringen.

Ændringsbekendtgørelsen er en udmøntning af Forslag L 93 af 15. november 2017 (vedtaget den 20. december 2017), som har til formål at skabe en standardiseret regnskabsføring og dataindberetning til brug for den nye økonomiske regulering. Bekendtgørelsen udgør første skridt i denne retning og medfører, at selskaber fra 1. januar 2019 skal anvende et regnskabsår, der svarer til kalenderåret, medmindre de er omfattet af bagatelgrænsen eller i øvrigt eksplicit undtages.

Indledningsvis er det Dansk Fjernvarmes forståelse, at kravet alene gælder ensretning af selskabernes varmeregnskabsår, dvs. det år der anmeldes budget og priseftervisning for, og ikke selskaberne årsrapport efter årsregnskabsloven. Høringssvaret er skrevet i dette lys, og SET bedes påpege, hvis forståelsen ikke er korrekt. 

I denne forbindelse mener Dansk Fjernvarme fortsat, at det pålægger selskaberne ekstra omkostninger, at kravet om omlægning ikke gælder for årsregnskabsåret. Af praktiske og ressourcemæssige årsager må det forventes, at mange selskaber også vil omlægge årsregnskabsåret til kalenderåret. Fraværet af et krav hertil gør dog dette tidskrævende og omkostningsfuldt i form af ændringer af vedtægter og ekstraordinære generalfor-samlinger.

Dansk Fjernvarme har både nogle konkrete kommentarer til selve udkastet og nogle mere generelle betragtninger om standardiseringen.

Konkrete kommentarer

Det fremgår af den kommende § 4, stk. 3, at ”anmeldelsespligtige, der i mindst to ud af tre regnskabsår, der starter i 2016 eller senere, har solgt mindst 50 TJ opvarmet vand eller damp pr. år” omfattes af de nye krav. Det er Dansk Fjernvarmes opfattelse, at de tre regnskabsår skal forstås som regnskabsår, der følger hinanden og starter i 2016 eller senere. SET bedes bekræfte denne forståelse.

Hertil har SET i forlængelse af orienteringsmødet ift. vurdering af bagatelgrænsen efter 2016 præciseret, at en eventuel omstilling til kalenderåret skal ske fra 1. januar det andet år efter regnskabsperiodens afslutning. Dansk Fjernvarme er enige i denne præcisering. 

Det fremgår af den kommende § 4, stk. 6, at anmeldelsespligtige industrivirksomheder, der leverer overskudsvarme ikke omfattes af kravet om ensretning af regnskabsår. Dansk Fjernvarme bemærker, at der i henhold til den politiske aftale og lovforslaget burde være en tilsvarende formulering for virksomheder, der leverer biogas eller andre brændbare gasarter til fjernvarmeproduktion eller individuel opvarmning af bygninger, og som i dag er omfattet af prisreguleringen i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og anmeldelsespligten.

Generelle kommentarer

Det fremgår af den nuværende bekendtgørelses (BEK nr. 816 af 21. juni 2017) § 2, stk. 3, at selskaberne samtidigt med anmeldelsen af priseftervisningen skal indsende deres årsrapport, hvis de udarbejder en sådan, og afstemning mellem denne og priseftervisningen. I forlængelsen af ændringsbekendtgørelsen er det Dansk Fjernvarmes opfattelse, at der vil opstå situationer, hvor selskaberne ikke aflægger priseftervisning og årsrapport samtidigt eller for samme periode, hvilket vil besværliggøre afstemningen og ligeledes tale for en ensretning af regnskabsperioderne, jf. ovenstående.

Dansk Fjernvarme har i forbindelse med orienteringsmødet opfordret SET til at udarbejde en liste over selskaber, der bliver omfattet af reglerne, og bemærker samtidigt, at der i forbindelse med lovforslaget også er afsat ressourcer til at identificere, hvilke virksomheder der undtages fra standardisering af omkostninger og indhentning af relevante data. 

En sådan liste vil, på trods af kun at være vejledende, være meget nyttig for forståelsen af, hvilke selskaber der bliver omfattet af kravene. Dansk Fjernvarme vil derfor takke SET for den foreløbige liste, der er udarbejdet i forbindelse med høringen, og tilkendegivelsen om, at der offentliggøres en mere detaljeret liste i løbet af januar 2018.

Dansk Fjernvarme antager i udgangspunktet, at vurderingen af bagatelgrænsen og ensretningen af regnskabsåret sker i forhold til selskabernes nuværende organisering og de enheder, som der anmeldes regnskaber for. I det omfang dette ikke bliver tilfældet, forventer Dansk Fjernvarme, at der foreligger et klart lovgrundlag for ændringen, og at dette ikke sker uden inddragelse af Dansk Fjernvarme.

Udover den indeværende ændringsbekendtgørelse vil lovforslaget i den kommende tid indebære et stort arbejde med standardisering af regnskabsføring og dataindberetning. I den forbindelse er det afgørende, at kommende indberetningskrav udmeldes tilpas hurtigt, så selskaberne på rimelig vis kan indrette sig herefter inden 1. januar 2019. Dansk Fjernvarme vil bidrage konstruktivt til det kommende arbejde og forventer, at dette fortsat vil bære præg af inddragelse og god dialog.
 

Med venlig hilsen

Rune Moesgaard · Afdelingschef
Dansk Fjernvarme
rum@danskfjernvarme.dk
Mobil +45 2490 4149


Vi mener

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

15. jun 2018 Folkemøde

Pia Olsen Dyhr: Ambitionerne skal op og elafgiften ud

Der skal meget højere ambitioner til, førend SF går med i en ny energipolitiskaftale, lød det fra SF’s formand Pia Olsen Dyhr i en tale ved Dansk Fjernvarmes arrangement under Folkemødet.

15. jun 2018 Folkemøde

Hvad sker der på Folkemødet fredag den 15. juni?

Der er Energi på Toppen og grundbeløb samt profit på vand, varme og affald på dagens folkemødemenu. Og så skal Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen til jobsamtale.

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

09. mar 2018 Høringssvar

Ændring af indrivelseslov

Lovforslaget skal fastsætte klarere regler i loven, der understøtter administration og udvikling af it-systemet. Dansk Fjernvarme roser lovforslaget, men har en række bemærkninger.

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.