21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.

Rune Moesgaard
Afdelingschef
M: 24 90 41 49
rum@danskfjernvarme.dk

Sendt til Energitilsynet

Høring af udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet 

Dansk Fjernvarme har torsdag den 23. november 2017 modtaget ovennævnte udkast til ændringsbekendtgørelse og takker for muligheden for at give høringssvar, samt for sekretariatet for Energitilsynets (herefter SET) afholdelse af et orienteringsmøde forud for høringen.

Ændringsbekendtgørelsen er en udmøntning af Forslag L 93 af 15. november 2017 (vedtaget den 20. december 2017), som har til formål at skabe en standardiseret regnskabsføring og dataindberetning til brug for den nye økonomiske regulering. Bekendtgørelsen udgør første skridt i denne retning og medfører, at selskaber fra 1. januar 2019 skal anvende et regnskabsår, der svarer til kalenderåret, medmindre de er omfattet af bagatelgrænsen eller i øvrigt eksplicit undtages.

Indledningsvis er det Dansk Fjernvarmes forståelse, at kravet alene gælder ensretning af selskabernes varmeregnskabsår, dvs. det år der anmeldes budget og priseftervisning for, og ikke selskaberne årsrapport efter årsregnskabsloven. Høringssvaret er skrevet i dette lys, og SET bedes påpege, hvis forståelsen ikke er korrekt. 

I denne forbindelse mener Dansk Fjernvarme fortsat, at det pålægger selskaberne ekstra omkostninger, at kravet om omlægning ikke gælder for årsregnskabsåret. Af praktiske og ressourcemæssige årsager må det forventes, at mange selskaber også vil omlægge årsregnskabsåret til kalenderåret. Fraværet af et krav hertil gør dog dette tidskrævende og omkostningsfuldt i form af ændringer af vedtægter og ekstraordinære generalfor-samlinger.

Dansk Fjernvarme har både nogle konkrete kommentarer til selve udkastet og nogle mere generelle betragtninger om standardiseringen.

Konkrete kommentarer

Det fremgår af den kommende § 4, stk. 3, at ”anmeldelsespligtige, der i mindst to ud af tre regnskabsår, der starter i 2016 eller senere, har solgt mindst 50 TJ opvarmet vand eller damp pr. år” omfattes af de nye krav. Det er Dansk Fjernvarmes opfattelse, at de tre regnskabsår skal forstås som regnskabsår, der følger hinanden og starter i 2016 eller senere. SET bedes bekræfte denne forståelse.

Hertil har SET i forlængelse af orienteringsmødet ift. vurdering af bagatelgrænsen efter 2016 præciseret, at en eventuel omstilling til kalenderåret skal ske fra 1. januar det andet år efter regnskabsperiodens afslutning. Dansk Fjernvarme er enige i denne præcisering. 

Det fremgår af den kommende § 4, stk. 6, at anmeldelsespligtige industrivirksomheder, der leverer overskudsvarme ikke omfattes af kravet om ensretning af regnskabsår. Dansk Fjernvarme bemærker, at der i henhold til den politiske aftale og lovforslaget burde være en tilsvarende formulering for virksomheder, der leverer biogas eller andre brændbare gasarter til fjernvarmeproduktion eller individuel opvarmning af bygninger, og som i dag er omfattet af prisreguleringen i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og anmeldelsespligten.

Generelle kommentarer

Det fremgår af den nuværende bekendtgørelses (BEK nr. 816 af 21. juni 2017) § 2, stk. 3, at selskaberne samtidigt med anmeldelsen af priseftervisningen skal indsende deres årsrapport, hvis de udarbejder en sådan, og afstemning mellem denne og priseftervisningen. I forlængelsen af ændringsbekendtgørelsen er det Dansk Fjernvarmes opfattelse, at der vil opstå situationer, hvor selskaberne ikke aflægger priseftervisning og årsrapport samtidigt eller for samme periode, hvilket vil besværliggøre afstemningen og ligeledes tale for en ensretning af regnskabsperioderne, jf. ovenstående.

Dansk Fjernvarme har i forbindelse med orienteringsmødet opfordret SET til at udarbejde en liste over selskaber, der bliver omfattet af reglerne, og bemærker samtidigt, at der i forbindelse med lovforslaget også er afsat ressourcer til at identificere, hvilke virksomheder der undtages fra standardisering af omkostninger og indhentning af relevante data. 

En sådan liste vil, på trods af kun at være vejledende, være meget nyttig for forståelsen af, hvilke selskaber der bliver omfattet af kravene. Dansk Fjernvarme vil derfor takke SET for den foreløbige liste, der er udarbejdet i forbindelse med høringen, og tilkendegivelsen om, at der offentliggøres en mere detaljeret liste i løbet af januar 2018.

Dansk Fjernvarme antager i udgangspunktet, at vurderingen af bagatelgrænsen og ensretningen af regnskabsåret sker i forhold til selskabernes nuværende organisering og de enheder, som der anmeldes regnskaber for. I det omfang dette ikke bliver tilfældet, forventer Dansk Fjernvarme, at der foreligger et klart lovgrundlag for ændringen, og at dette ikke sker uden inddragelse af Dansk Fjernvarme.

Udover den indeværende ændringsbekendtgørelse vil lovforslaget i den kommende tid indebære et stort arbejde med standardisering af regnskabsføring og dataindberetning. I den forbindelse er det afgørende, at kommende indberetningskrav udmeldes tilpas hurtigt, så selskaberne på rimelig vis kan indrette sig herefter inden 1. januar 2019. Dansk Fjernvarme vil bidrage konstruktivt til det kommende arbejde og forventer, at dette fortsat vil bære præg af inddragelse og god dialog.
 

Med venlig hilsen

Rune Moesgaard · Afdelingschef
Dansk Fjernvarme
rum@danskfjernvarme.dk
Mobil +45 2490 4149


Vi mener

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

28. aug 2018 Pressemeddelelse

Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

16. aug 2018 Debat

Dumt at satse på én energikilde

Tørken har reduceret mængden af halm til opvarmning, men vi slipper for kæmpe prisudsving, fordi selskaberne har investeret i flere teknologier. Rekordsommeren minder os om, hvorfor det er uklogt at satse på en energikilde alene, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et indlæg på Altinget.

14. aug 2018 Energiaftale

Forsyningssektoren har øjnene på bolden

En ny undersøgelse af forsyningsselskabernes strategiske indsatsområder viser, at sektoren har fokus på kerneforretningen. Det glæder fjernvarmeselskabernes brancheforening, der giver både kultur og den nuværende regulering æren. 

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

Leder

27. aug 2018 Leder

Usikkerhed skygger over Energiaftale

Trods alles forudsigelser om det modsatte, lykkedes det et meget bredt flertal på Christiansborg at lande en ny aftale på energiområdet lige før sommerferien. Det gik desværre så stærkt, at politikerne ikke blev helt færdige og efterlod en række spørgsmål ubesvarede.

Jeg glæder mig over, at det er blevet...Læs mere

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

08. aug 2018 Debat

Brug af overskudsvarme bør sikres

Der er al mulig grund til at få de rette rammebetingelser på plads, så vi kan udnytte overskudsvarmen i Danmark, skriver Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Henrik Hansen, direktør i Datacenter Industrien i et indlæg i Børsen.

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. mar 2018 Høringssvar

Sænkelse af elvarmeafgiften

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til det lovforslag, der ophæver den politisk vedtagne reduktion af elvarmeafgiften til lov. Forslaget vil sænke afgiften med 15 øre i 2018 til 2019 og yderligere 5 øre i 2020. Læs hele høringssvaret her.

12. mar 2018 Høringssvar

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer

Overordnet finder Dansk Fjernvarme, at de reviderede dokumenter giver et godt grundlag for større byggeprojekters gennemførelse.