21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.

Rune Moesgaard
Afdelingschef
M: 24 90 41 49
rum@danskfjernvarme.dk

Sendt til Energitilsynet

Høring af udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet 

Dansk Fjernvarme har torsdag den 23. november 2017 modtaget ovennævnte udkast til ændringsbekendtgørelse og takker for muligheden for at give høringssvar, samt for sekretariatet for Energitilsynets (herefter SET) afholdelse af et orienteringsmøde forud for høringen.

Ændringsbekendtgørelsen er en udmøntning af Forslag L 93 af 15. november 2017 (vedtaget den 20. december 2017), som har til formål at skabe en standardiseret regnskabsføring og dataindberetning til brug for den nye økonomiske regulering. Bekendtgørelsen udgør første skridt i denne retning og medfører, at selskaber fra 1. januar 2019 skal anvende et regnskabsår, der svarer til kalenderåret, medmindre de er omfattet af bagatelgrænsen eller i øvrigt eksplicit undtages.

Indledningsvis er det Dansk Fjernvarmes forståelse, at kravet alene gælder ensretning af selskabernes varmeregnskabsår, dvs. det år der anmeldes budget og priseftervisning for, og ikke selskaberne årsrapport efter årsregnskabsloven. Høringssvaret er skrevet i dette lys, og SET bedes påpege, hvis forståelsen ikke er korrekt. 

I denne forbindelse mener Dansk Fjernvarme fortsat, at det pålægger selskaberne ekstra omkostninger, at kravet om omlægning ikke gælder for årsregnskabsåret. Af praktiske og ressourcemæssige årsager må det forventes, at mange selskaber også vil omlægge årsregnskabsåret til kalenderåret. Fraværet af et krav hertil gør dog dette tidskrævende og omkostningsfuldt i form af ændringer af vedtægter og ekstraordinære generalfor-samlinger.

Dansk Fjernvarme har både nogle konkrete kommentarer til selve udkastet og nogle mere generelle betragtninger om standardiseringen.

Konkrete kommentarer

Det fremgår af den kommende § 4, stk. 3, at ”anmeldelsespligtige, der i mindst to ud af tre regnskabsår, der starter i 2016 eller senere, har solgt mindst 50 TJ opvarmet vand eller damp pr. år” omfattes af de nye krav. Det er Dansk Fjernvarmes opfattelse, at de tre regnskabsår skal forstås som regnskabsår, der følger hinanden og starter i 2016 eller senere. SET bedes bekræfte denne forståelse.

Hertil har SET i forlængelse af orienteringsmødet ift. vurdering af bagatelgrænsen efter 2016 præciseret, at en eventuel omstilling til kalenderåret skal ske fra 1. januar det andet år efter regnskabsperiodens afslutning. Dansk Fjernvarme er enige i denne præcisering. 

Det fremgår af den kommende § 4, stk. 6, at anmeldelsespligtige industrivirksomheder, der leverer overskudsvarme ikke omfattes af kravet om ensretning af regnskabsår. Dansk Fjernvarme bemærker, at der i henhold til den politiske aftale og lovforslaget burde være en tilsvarende formulering for virksomheder, der leverer biogas eller andre brændbare gasarter til fjernvarmeproduktion eller individuel opvarmning af bygninger, og som i dag er omfattet af prisreguleringen i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og anmeldelsespligten.

Generelle kommentarer

Det fremgår af den nuværende bekendtgørelses (BEK nr. 816 af 21. juni 2017) § 2, stk. 3, at selskaberne samtidigt med anmeldelsen af priseftervisningen skal indsende deres årsrapport, hvis de udarbejder en sådan, og afstemning mellem denne og priseftervisningen. I forlængelsen af ændringsbekendtgørelsen er det Dansk Fjernvarmes opfattelse, at der vil opstå situationer, hvor selskaberne ikke aflægger priseftervisning og årsrapport samtidigt eller for samme periode, hvilket vil besværliggøre afstemningen og ligeledes tale for en ensretning af regnskabsperioderne, jf. ovenstående.

Dansk Fjernvarme har i forbindelse med orienteringsmødet opfordret SET til at udarbejde en liste over selskaber, der bliver omfattet af reglerne, og bemærker samtidigt, at der i forbindelse med lovforslaget også er afsat ressourcer til at identificere, hvilke virksomheder der undtages fra standardisering af omkostninger og indhentning af relevante data. 

En sådan liste vil, på trods af kun at være vejledende, være meget nyttig for forståelsen af, hvilke selskaber der bliver omfattet af kravene. Dansk Fjernvarme vil derfor takke SET for den foreløbige liste, der er udarbejdet i forbindelse med høringen, og tilkendegivelsen om, at der offentliggøres en mere detaljeret liste i løbet af januar 2018.

Dansk Fjernvarme antager i udgangspunktet, at vurderingen af bagatelgrænsen og ensretningen af regnskabsåret sker i forhold til selskabernes nuværende organisering og de enheder, som der anmeldes regnskaber for. I det omfang dette ikke bliver tilfældet, forventer Dansk Fjernvarme, at der foreligger et klart lovgrundlag for ændringen, og at dette ikke sker uden inddragelse af Dansk Fjernvarme.

Udover den indeværende ændringsbekendtgørelse vil lovforslaget i den kommende tid indebære et stort arbejde med standardisering af regnskabsføring og dataindberetning. I den forbindelse er det afgørende, at kommende indberetningskrav udmeldes tilpas hurtigt, så selskaberne på rimelig vis kan indrette sig herefter inden 1. januar 2019. Dansk Fjernvarme vil bidrage konstruktivt til det kommende arbejde og forventer, at dette fortsat vil bære præg af inddragelse og god dialog.
 

Med venlig hilsen

Rune Moesgaard · Afdelingschef
Dansk Fjernvarme
rum@danskfjernvarme.dk
Mobil +45 2490 4149


Vi mener

27. feb 2018 Pressemeddelelse

Rådet overser effektiv CO2-reduktion

I Det Miljøøkonomiske Råds årlige rapport leverer Rådet en række fornuftige løsninger til reduktion af CO2-udslippet udenfor kvotesektoren. Men ifølge Dansk Fjernvarme overser Rådet de mest omkostningseffektive løsninger. 

20. feb 2018 Pressemeddelelse

Vand og varme i mål med kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme præsenterer i dag kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede selskaber.

19. feb 2018 Pressemeddelelse

EUs energimål kan åbne døren for dansk erhvervsliv

Følges anbefalingerne fra en ny rapport fra Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi vil dansk erhvervsliv have gode muligheder for at øge eksporten af energiteknologi. Det vurderer Dansk Fjernvarme. 

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

02. feb 2018 Pressemeddelelse

Elafgift til varme: God grøn aftale

Et bredt politisk flertal har i dag besluttet at fremrykke den afgiftsnedsættelse på elafgift til varme, der blev vedtaget med erhvervspakken i november sidste år. Det vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

17. jan 2018 Pressemeddelelse

Ambitiøse målsætninger i parlamentet vækker glæde

Der er glæde i Dansk Fjernvarme over de afstemninger som EU Parlamentet netop har været igennem om ambitionerne på udbygningen med vedvarende energi og på energieffektivitet.

Leder

13. mar 2018 Leder

Hvem piber?

”Hør nu her, Kim. Fjernvarmeværkerne piber, når de siger, at de ikke kan undvære grundbeløbet”. Den kommentar og andre, der minder om den, har jeg hørt flere gange. Præmissen er, at hvis et fjernvarmeselskab, der modtager grundbeløbet, har lavere priser end landsgennemsnittet, får de mere, end de fortjener.

Det er jeg ikke enig i. Hvert enkelt selskab har...

Læs mere

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

30. nov 2017 Høringssvar

15 bekendtgørelser der overfører opgaver fra Energinet til Energistyrelsen

DFj hilser opgaveoverførslen velkommen, men påpeger at man også godt kunne overføre Energinets myndighedsopgaver vedrørende gasdistributionsnettet, og at den omlægning af PSO afgiften de laver på ilandføringskabler fra kystnære havvindmøller kan være i strid med den politiske aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016.