21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

Rune Moesgaard
Afdelingschef
M: 24 90 41 49
rum@danskfjernvarme.dk

Sendt til Energistyrelsen

Høring over forslag til lov om forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker (herefter brancheforeningerne) har fredag den 24. november 2017 modtaget ovennævnte lovforslag til høring og takker for muligheden for at give høringssvar.

Lovforslaget medfører i hovedtræk, at Energitilsynet, der samtidigt ændrer navn til Forsyningstilsynet, omorganiseres og pålægges en række nye tværgående opgaver og forpligtigelse til øget samarbejde med ministeren. De retslige rammer flyttes samtidigt fra elforsyningsloven og til en ny selvstændig hovedlov om Forsyningstilsynet. Lovforslaget skal implementere den politiske aftale af 4. oktober 2017 om ”Et stærkt Forsyningstilsyn”.

Brancheforeningerne mener grundlæggende, at der skal være et stærkt og uafhængigt tilsyn, hvilket også fremgår af publikationen ”Vi forsyner Danmark - Visionerne for forsyningssektoren”. Det må dog bemærkes, at lovforslaget i højere grad fokuserer på at øge den politiske kontrol med tilsynet end at etablere et stærkt tilsyn. 

Brancheforeningerne er derfor bekymret for, at lovforslaget i sidste ende medfører et tilsyn, der vil være mindre uafhængigt og kompetent. Samtidigt er der i lovforslaget manglende opmærksomhed på forhold, der efter brancheforeningernes mening er afgørende for et effektivt tilsyn.

Kommentarerne til lovforslaget kan opdeles i fire punkter.
1) Forsyningstilsynets uafhængighed
2) Forsyningstilsynets kompetencer
3) Omkostninger ved lovforslaget
4) Manglende opmærksomhedspunkter

Forsyningstilsynets uafhængighed
I dag består selve Energitilsynet en formand, seks andre medlemmer og to suppleanter, der alle udpeges af energi-, forsynings- og klimaministeren. Direktøren for Energitilsynet, der ligeledes udpeges af ministeren, refererer til Energitilsynets formand og indgår årligt en sekretariatskontrakt med formanden. 

Med lovforslaget lægges der op til, at selve Energitilsynet afskaffes, og at direktøren bliver den øverste ledelse af Forsyningstilsynet. Det vil fortsat være muligt at indgå en resultatkontrakt med direktøren om driften af Forsyningstilsynet. Det fremgår ikke direkte af lovforslaget, men det må formodes, at denne kontrakt indgås mellem direktøren og Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet eller ministeren. Herudover vil det være ministeren, der skal vurdere, hvorvidt direktørens ansættelse skal forlænges efter den første femårige periode.

Denne organisering af Forsyningstilsynet vil efter brancheforeningernes vurdering indebære en væsentlig risiko for, at Forsyningstilsynets uafhængighed bliver udfordret. Uanset at Forsyningstilsynet ikke formelt kan modtage eller søge instruktion, vil der opstå en indirekte instruktionsbeføjelse, når direktørens løn og mulighed for forlængelse af ansættelsen bliver genstand for ministeren vurdering af denne. 

Samtidigt etableres der en række mekanismer, der understøtter og øger ministerens muligheder for indirekte at påvirke direktøren og Forsyningstilsynet. Dette drejer sig bl.a. om kravet til løbende orienteringer af ministeren, indkaldelse af Forsyningstilsynet til regelmæssige møder, kravet om udførsel af analyser for ministeren og udarbejdelse af planer for Forsyningstilsynets kommende aktiviteter. 

I sidste ende handler det om, hvorvidt Forsyningstilsynet troværdigt kan agere uafhængigt af politiske interesser i rollen som regulator.

Forsyningstilsynets kompetencer
Medlemmerne af Energitilsynet skal i dag repræsentere juridiske, økonomiske, tekniske og miljø-, erhvervs- og forbrugermæssige sagkundskaber. Selve Energitilsynet træffer på baggrund af en sagsfremstilling fra Sekretariatet for Energitilsynet afgørelse i sager af principiel karakter, herunder sager af væsentlig samfundsmæssig eller økonomisk interesse. Sekretariatet for Energitilsynet kan træffe afgørelser i sager, hvor Energitilsynet har fastlagt retningslinjer, og i sager af mindre økonomisk betydning.

I lovforslaget fremstilles selve Energitilsynet som et historisk levn, der medfører træge beslutningsprocesser. På den baggrund skal selve Energitilsynet derfor afskaffes, og direktøren gives fuld beslutningskompetence i alle Forsyningstilsynets sager. Dette indebærer, at den afsluttende behandling i principielle sager, hvor ni sagkyndige med et bredt udsnit af relevante kompetencer i dag vurderer sagen, skæres bort.

Brancheforeningerne mener, at lovforslaget undervurderer betydningen af den kvalitetssikring, der følger af den eksisterende organisering – en organisering der f.eks. også genfindes i Finanstilsynet. En afskaffelse af selve tilsynet medfører alt andet lige en risiko for, at kvaliteten af Forsyningssekretariatets afgørelser vil falde fremover, og brancheforeningerne anbefaler i stedet - også i lyset af opretholdelse af Forsyningstilsynets uafhængighed - at der fortsat bør være en organisering med en bestyrelse. 


Omkostninger ved lovforslaget
Der lægges med lovforslaget op til en væsentlig forøgelse af Forsyningstilsynets opgaver som følge af nye analyse- og monitoreringsopgaver og øgede forpligtigelser ift. ministeren. Det fremgår, at eventuelt øgede omkostninger først kan opgøres senere, når opgaverne og varetagelsen heraf er tilrettelagt i dialog med den kommende direktør.

Brancheforeningerne bemærker hertil, at opgaverne med sikkerhed vil medføre øgede omkostninger for Forsyningstilsynet medmindre, at dette sker på bekostning af sagsbehandlingstiden og kvaliteten af eksisterende sager. Disse omkostninger, der i sidste led ender hos forbrugerne, burde derfor blive estimeret i forbindelse med lovforslaget. 

Manglende opmærksomhedspunkter
Brancheforeningerne støtter grundlæggende visionen om et stærkt Forsyningstilsyn. Dette forudsætter dog, at der tages stilling til en række forhold, der kun er overfladisk behandlet eller slet ikke i lovforslaget.

Reguleringen af forsyningssektoren påvirker store dele af samfundet, og det er vigtigt at sikre, at regulator kan fastholde og udbygge et højt kompetenceniveau. Det fremgår således også af rapporten ”Effektivt, statsligt tilsyn med forsyningssektorerne” og af forsyningsstrategien, at både Energitilsynet og Forsyningssekretariatet har problemer med at fastholde medarbejdere, og at:
 
”Personalegennemstrømningen reducerer effektiviteten af sagsbehandlingen og kvaliteten af brugerhåndteringen, og er en frustration for brugerne”. 

I forhold til den politiske aftale og lovforslaget savner brancheforeningerne et større fokus på tiltag, der kan sikre fastholdelse af medarbejdere og kompetencer hos regulator – især i lyset af tilsynets nye opgaver og bortfaldet af tilsynsmedlemmerne.

Lovforslaget henviser flere steder til et effektivt tilsyn men beskriver ikke nærmere, hvordan effektivitet skal forstås eller opnås. Brancheforeningerne mener, at der skal sikres effektivitet både i forhold til regulators arbejde og den administrative belastning af sektoren. Dette kan opnås ved:

prioritering af regulators ressourcer og fokus på de områder, der har størst samfundsmæssig betydning.
regelforenkling i både lovgivning og regulators administration.
fastholdelse af fokus ved løbende evalueringer og eksternt pres fra politisk/lovgivende niveau om at levere på effektivitet, målrettethed og mindre administration. 

Endeligt er det væsentligt, at der sikres et inddragende Forsyningstilsyn. Det fremgår kun ganske overfladisk af § 11, at Forsyningstilsynet skal samarbejde med andre myndigheder og organisationer, herunder konkurrencemyndigheder, branche- og forbrugerorganisationer. 

Brancheforeningerne mener ikke, at denne formulering svarer til den politiske aftales formulering om, at der skal ”fastsættes klare rammer for, at Forsyningstilsynet indgår i en aktiv dialog med både branchen og forbrugerne…”. Forsyningstilsynet bør skulle udarbejde en klar strategi for inddragelse, så der sker en løbende, reel inddragelse af branchen i relevante sager. Generelt til inspiration for det kommende arbejde kan OFGEM f.eks. fremhæves som en regulator, der har en meget klar strategi for henholdsvis offentlighed og inddragelse i deres arbejde. 

Rune Moesgaard               Jacob H. Simonsen                Allan Weirup

Dansk Fjernvarme               Dansk Affaldsforening             Danske Vandværker


Vi mener

27. feb 2018 Pressemeddelelse

Rådet overser effektiv CO2-reduktion

I Det Miljøøkonomiske Råds årlige rapport leverer Rådet en række fornuftige løsninger til reduktion af CO2-udslippet udenfor kvotesektoren. Men ifølge Dansk Fjernvarme overser Rådet de mest omkostningseffektive løsninger. 

20. feb 2018 Pressemeddelelse

Vand og varme i mål med kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme præsenterer i dag kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede selskaber.

19. feb 2018 Pressemeddelelse

EUs energimål kan åbne døren for dansk erhvervsliv

Følges anbefalingerne fra en ny rapport fra Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi vil dansk erhvervsliv have gode muligheder for at øge eksporten af energiteknologi. Det vurderer Dansk Fjernvarme. 

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

02. feb 2018 Pressemeddelelse

Elafgift til varme: God grøn aftale

Et bredt politisk flertal har i dag besluttet at fremrykke den afgiftsnedsættelse på elafgift til varme, der blev vedtaget med erhvervspakken i november sidste år. Det vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

17. jan 2018 Pressemeddelelse

Ambitiøse målsætninger i parlamentet vækker glæde

Der er glæde i Dansk Fjernvarme over de afstemninger som EU Parlamentet netop har været igennem om ambitionerne på udbygningen med vedvarende energi og på energieffektivitet.

Leder

13. mar 2018 Leder

Hvem piber?

”Hør nu her, Kim. Fjernvarmeværkerne piber, når de siger, at de ikke kan undvære grundbeløbet”. Den kommentar og andre, der minder om den, har jeg hørt flere gange. Præmissen er, at hvis et fjernvarmeselskab, der modtager grundbeløbet, har lavere priser end landsgennemsnittet, får de mere, end de fortjener.

Det er jeg ikke enig i. Hvert enkelt selskab har...

Læs mere

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

30. nov 2017 Høringssvar

15 bekendtgørelser der overfører opgaver fra Energinet til Energistyrelsen

DFj hilser opgaveoverførslen velkommen, men påpeger at man også godt kunne overføre Energinets myndighedsopgaver vedrørende gasdistributionsnettet, og at den omlægning af PSO afgiften de laver på ilandføringskabler fra kystnære havvindmøller kan være i strid med den politiske aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016.