30. nov 2017 Høringssvar

15 bekendtgørelser der overfører opgaver fra Energinet til Energistyrelsen

DFj hilser opgaveoverførslen velkommen, men påpeger at man også godt kunne overføre Energinets myndighedsopgaver vedrørende gasdistributionsnettet, og at den omlægning af PSO afgiften de laver på ilandføringskabler fra kystnære havvindmøller kan være i strid med den politiske aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016.

Dorte Wied
Juridisk konsulent
M: 21 75 75 95
dwi@danskfjernvarme.dk

Sendt til Energistyrelsen 

HØRINGSSVAR OVER UDKAST TIL BEKENDTGØRELSES ÆNDRINGER VEDRØ-
RENDE OVERFØRSEL AF OPGAVER FRA ENERGINET TIL ENERGI-, FORSYNINGS-
OG KLIMAMINISTEREN


Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. de i alt 15
bekendtgørelsesændringer som følge af bla. lovforslag L66 om overførsel af opgaver fra
Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Formålet med ændringerne er, at overflytte en række opgaver vedr. administration af
støtte- og tilskudsordninger til vedvarende energi fra Energinet til Energistyrelsen, jf. lovforslag
L66 om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov
om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre
love.

Hvad angår ændring af bekendtgørelse nr. 393 af 26. april 2017, fremgår det af udkastet,
at Energinet fremadrettet kan afskrive ilandføringskabler fra de kystnære havvindmøller
over deres tariffer efter elforsyningsloven § 8, stk. 2. Finansieringen går derfor fra at være
en finansiering over PSO-tariffen, til at være en finansiering over net- og systemtarifferne.
Ifølge Energistyrelsen vil det sikre, at afskrivningerne med virkning fra og med 1. januar
2018 finansieres ens for alle havvindmølleparker og fortsat betales af elforbrugerne. Ændringen
vil ligeledes betyde, at finansieringen af ilandføringskabler ved åben-dør-havvindmøller
fremover finansieres over tarifferne.

Dansk Fjernvarme hilser det velkomment at opgaverne vedr. opgaveoverførsel overføres
fra Energinet til Energistyrelsen. Dette kan medvirke til at skabe lidt større sammenhængskraft
mellem lovfortolkning og administration af ordningerne.

Bekendtgørelsen handler om overførsel af en række myndighedsopgaver, nogle er nævnt
men andre er ikke. Energinets ejerskab til det danske gasdistributionsnet og den rolle
Energinet har i forhold til myndighedsopgaver på dette område, herunder f.eks. i forhold
til teknologikataloget, burde også fjernes, således at man undgår, at Energinet kommer i
en myndighedsinhabil rolle.

Hvad angår ændring af bekendtgørelse nr. 393 af 26. april 2017, ændres en traktatstridig
PSO-finansiering hos elforbrugerne til en finansiering over net- og systemtarifferne hos
elforbrugerne.

Selvom der ikke er tale om en PSO- afgift, pålægges den imidlertid forsat elforbrugerne,
uanset hvilken overskrift afgiften har på elregningen. Efter DFjs opfattelse bør det vurderes
nærmere om ikke denne omlægning forsat vil være traktatstridig i medfør af EØF traktatens
art. 30/110.

Det er Dansk Fjernvarmes opfattelse at omlægningen vil medføre at elpatroner og varmepumper
i danske kraftvarmeanlæg udkonkurreres på grund af denne forskelsbehandling
og diskriminerende tariffering fra elsystemets side.

DFj anbefaler derfor at finansiering af ilandføringskabler bør ske over Finansloven, som
aftalt i forbindelse med Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016.

Med venlig hilsen

Dorte Wied Juridisk Konsulent
Dansk Fjernvarme
dwi@danskfjernvarme.dk
Mobil 21757595

Vi mener

27. feb 2018 Pressemeddelelse

Rådet overser effektiv CO2-reduktion

I Det Miljøøkonomiske Råds årlige rapport leverer Rådet en række fornuftige løsninger til reduktion af CO2-udslippet udenfor kvotesektoren. Men ifølge Dansk Fjernvarme overser Rådet de mest omkostningseffektive løsninger. 

20. feb 2018 Pressemeddelelse

Vand og varme i mål med kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme præsenterer i dag kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede selskaber.

19. feb 2018 Pressemeddelelse

EUs energimål kan åbne døren for dansk erhvervsliv

Følges anbefalingerne fra en ny rapport fra Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi vil dansk erhvervsliv have gode muligheder for at øge eksporten af energiteknologi. Det vurderer Dansk Fjernvarme. 

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

02. feb 2018 Pressemeddelelse

Elafgift til varme: God grøn aftale

Et bredt politisk flertal har i dag besluttet at fremrykke den afgiftsnedsættelse på elafgift til varme, der blev vedtaget med erhvervspakken i november sidste år. Det vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

17. jan 2018 Pressemeddelelse

Ambitiøse målsætninger i parlamentet vækker glæde

Der er glæde i Dansk Fjernvarme over de afstemninger som EU Parlamentet netop har været igennem om ambitionerne på udbygningen med vedvarende energi og på energieffektivitet.

Leder

13. mar 2018 Leder

Hvem piber?

”Hør nu her, Kim. Fjernvarmeværkerne piber, når de siger, at de ikke kan undvære grundbeløbet”. Den kommentar og andre, der minder om den, har jeg hørt flere gange. Præmissen er, at hvis et fjernvarmeselskab, der modtager grundbeløbet, har lavere priser end landsgennemsnittet, får de mere, end de fortjener.

Det er jeg ikke enig i. Hvert enkelt selskab har...

Læs mere

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.