30. nov 2017 Høringssvar

15 bekendtgørelser der overfører opgaver fra Energinet til Energistyrelsen

DFj hilser opgaveoverførslen velkommen, men påpeger at man også godt kunne overføre Energinets myndighedsopgaver vedrørende gasdistributionsnettet, og at den omlægning af PSO afgiften de laver på ilandføringskabler fra kystnære havvindmøller kan være i strid med den politiske aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016.

Dorte Wied
Juridisk konsulent
M: 21 75 75 95
dwi@danskfjernvarme.dk

Sendt til Energistyrelsen 

HØRINGSSVAR OVER UDKAST TIL BEKENDTGØRELSES ÆNDRINGER VEDRØ-
RENDE OVERFØRSEL AF OPGAVER FRA ENERGINET TIL ENERGI-, FORSYNINGS-
OG KLIMAMINISTEREN


Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. de i alt 15
bekendtgørelsesændringer som følge af bla. lovforslag L66 om overførsel af opgaver fra
Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Formålet med ændringerne er, at overflytte en række opgaver vedr. administration af
støtte- og tilskudsordninger til vedvarende energi fra Energinet til Energistyrelsen, jf. lovforslag
L66 om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov
om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre
love.

Hvad angår ændring af bekendtgørelse nr. 393 af 26. april 2017, fremgår det af udkastet,
at Energinet fremadrettet kan afskrive ilandføringskabler fra de kystnære havvindmøller
over deres tariffer efter elforsyningsloven § 8, stk. 2. Finansieringen går derfor fra at være
en finansiering over PSO-tariffen, til at være en finansiering over net- og systemtarifferne.
Ifølge Energistyrelsen vil det sikre, at afskrivningerne med virkning fra og med 1. januar
2018 finansieres ens for alle havvindmølleparker og fortsat betales af elforbrugerne. Ændringen
vil ligeledes betyde, at finansieringen af ilandføringskabler ved åben-dør-havvindmøller
fremover finansieres over tarifferne.

Dansk Fjernvarme hilser det velkomment at opgaverne vedr. opgaveoverførsel overføres
fra Energinet til Energistyrelsen. Dette kan medvirke til at skabe lidt større sammenhængskraft
mellem lovfortolkning og administration af ordningerne.

Bekendtgørelsen handler om overførsel af en række myndighedsopgaver, nogle er nævnt
men andre er ikke. Energinets ejerskab til det danske gasdistributionsnet og den rolle
Energinet har i forhold til myndighedsopgaver på dette område, herunder f.eks. i forhold
til teknologikataloget, burde også fjernes, således at man undgår, at Energinet kommer i
en myndighedsinhabil rolle.

Hvad angår ændring af bekendtgørelse nr. 393 af 26. april 2017, ændres en traktatstridig
PSO-finansiering hos elforbrugerne til en finansiering over net- og systemtarifferne hos
elforbrugerne.

Selvom der ikke er tale om en PSO- afgift, pålægges den imidlertid forsat elforbrugerne,
uanset hvilken overskrift afgiften har på elregningen. Efter DFjs opfattelse bør det vurderes
nærmere om ikke denne omlægning forsat vil være traktatstridig i medfør af EØF traktatens
art. 30/110.

Det er Dansk Fjernvarmes opfattelse at omlægningen vil medføre at elpatroner og varmepumper
i danske kraftvarmeanlæg udkonkurreres på grund af denne forskelsbehandling
og diskriminerende tariffering fra elsystemets side.

DFj anbefaler derfor at finansiering af ilandføringskabler bør ske over Finansloven, som
aftalt i forbindelse med Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016.

Med venlig hilsen

Dorte Wied Juridisk Konsulent
Dansk Fjernvarme
dwi@danskfjernvarme.dk
Mobil 21757595

Vi mener

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

27. jun 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmen skal elektrificeres

Elektrificering af fjernvarmen kan tjene sig selv hjem efter blot ca. 6 år. Sådan lyder én af konklusionerne fra et nyt studie om potentialet ved store eldrevne varmepumper, der er foretaget af Siemens i samarbejde med Intelligent Energi og Grøn Energi.

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

09. mar 2018 Høringssvar

Ændring af indrivelseslov

Lovforslaget skal fastsætte klarere regler i loven, der understøtter administration og udvikling af it-systemet. Dansk Fjernvarme roser lovforslaget, men har en række bemærkninger.

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.