14. nov 2017 Høringssvar

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

Louise Overvad Jensen
Faglig chef
M: 20 26 62 05
loj@danskfjernvarme.dk

Sendt til Energistyrelsen

HØRING AF BEKENDTGØRELSE OM ENERGISPAREYDELSER I NET- OG DISTRIBUTIONSVIRKSOMHEDER
Energistyrelsen har den 18. oktober 2017 offentliggjort udkast til bekendtgørelse om
energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at afgive høringssvar, og Dansk Fjernvarme
vil gerne indledningsvist kvittere for, at bekendtgørelsen i højere grad end tidligere stemmer
overens med energispareaftalen.

Øget harmoni mellem energispareaftale og -bekendtgørelse
Dansk Fjernvarme så dog gerne at §2, pkt. 16 tilrettes, idet definitionen af kollektive produktionsanlæg
ikke harmonerer med energispareaftalen: Energiproduktionsanlæg hos
slutbrugere med en varmelevering til offentlige net på over 10 TJ årligt eller som har en
installeret effekt på mindst 5 MW mangler i bekendtgørelsens definition, der udelukkende
medtager kollektive produktionsanlæg.

Dansk Fjernvarme vurderer ligeledes, at teksten i §8, pkt. 3, ikke afspejler aftaleteksten
fuldt ud. Aftalen med Energi-, Forsynings- og Klimaministeren tager udgangspunkt i, at
energioptimering af ledningsnettet opgøres som forskellen mellem dagens standard og
den valgte løsning, når det udskiftede net var enten teknisk udtjent, der lægges nye rørstrækninger
eller nettet udskiftes af andre grunde end selve energibesparelsen, fx lokalt
behov for ændret rørføring. Når ledningsnettet udskiftes på grund af energibesparelsen
opgøres energibesparelsen som forskellen mellem det udskiftede net og det nye net.

I §8 pkt. 3, stk. 2 undrer Dansk Fjernvarme sig over tilføjelsen ’som omfattet af stk. 1, nr.
3’ i forhold til at Energistyrelsen gives mandat til at træffe afgørelse overfor en net- og distributionsvirksomhed
om, hvorvidt en løsning er bedre end dagens standard. Det er
Dansk Fjernvarmes vurdering, at dette alt andet lige må gælde for alle energibesparelsesprojekter
og ikke kun reducering af nettab.

Øget kontrol er også proaktiv udelukkelse af uhensigtsmæssige indsatsområder
I samme anledning vil Dansk Fjernvarme gøre opmærksom på hensigtsmæssigheden i,
at der tydeligt redegøres for, hvad der kan og ikke kan medtælle som reducering af nettab,
definering af dagens standard og dokumentationskrav etc. i form af notater, der udarbejdes
i samarbejde med branchen, som det hidtil har været praksis. Dette både for reducering
af nettab, men naturligvis også for andre energispareindsatser.

Dette tager udgangspunkt i, at Dansk Fjernvarme fortsat er af den holdning, at om end
Dansk Fjernvarme hilser den øgede – og nødvendige - kontrol velkommen, så er klare
regler og hurtige afklaringer i tilfælde af uhensigtsmæssigheder det vigtigste redskab i
forbindelse med at sikre, at alle indberettede energibesparelser lever op til energispareaftalen
– og bekendtgørelsens – krav.

Omkostninger til tilsyn og kontrol opkræves – i lighed med de øvrige omkostninger til
energispareordningen – hos forbrugerne, så vi skylder dem, at kontrollen er værdiskabende
og ikke blot kontrol for kontrollens skyld.

Dansk Fjernvarme håber, at de ekstra ressourcer hos specielt Energistyrelsen vil medføre,
at Teknisk Arbejdsgruppe hurtigere kan lukke eventuelle huller eller uhensigtsmæssigheder,
hvis man bliver opmærksom på brancher eller energispareindsatsområder, hvor
beregningerne er ’kreative’ eller ’lettere optimistiske’.

I disse tilfælde bør der hurtigt defineres standardmetoder for, hvordan besparelserne i de
specifikke tilfælde bør opgøres og dokumenteres, så man proaktivt får lukket eventuelle
huller. En forebyggende indsats er efter Dansk Fjernvarmes vurdering at foretrække, da
dette øger kvaliteten af de indberettede energibesparelser og dermed reducerer risikoen
for, at Energistyrelsen senere må annullere energibesparelser – med risiko for at forbrugerne
påføres yderligere omkostninger.

Økonomisk kontrol
Denne forebyggende indsats gælder ligeledes i forhold til den økonomiske kontrol. Igen
henstiller Dansk Fjernvarme til, at kontrollen etableres så hensigtsmæssigt og værdiskabende
som muligt. Eksempelvis fremgår det af bekendtgørelsens §32, stk. 2, at Energitilsynet
skal tilrettelægge deres kontrol….. så det sikres, at alle net- og distributionsvirksomheder
berøres mindst en gang årligt for en eller flere udvalgte omkostninger.

Dansk Fjernvarme hilser den øgede økonomiske kontrol velkomment, men igen må
Dansk Fjernvarme påpege, at en forebyggende indsats, fx i form af en letforståelig og entydig
omkostningsvejledning og en klart definerede indberetningsskemaer til 
omkostninger efter Dansk Fjernvarmes vurdering vil kunne reducere en del af de fejl, der
har medført afvigende indberetninger for fjernvarmebranchen.

Tilføjelser til bekendtgørelsen
Selvom den forebyggende indsats er vigtig, hverken kan eller skal den naturligvis stå
alene. Som tidligere nævnt hilser Dansk Fjernvarme den øgede kontrol velkommen, og
Dansk Fjernvarme bidrager gerne til, at kontrolindsatsen tilrettelægges hensigtsmæssigt.
Eksempelvis foreslår Dansk Fjernvarme, at den årlige samkøring, der er aftalt i energispareaftalen,
bør ske på tværs af år og ikke blot indenfor samme år.

Dansk Fjernvarme foreslår, at denne årlige samkøring nævnes i bekendtgørelsen, ligesom
Dansk Fjernvarme endnu engang vil foreslå, at det er Energistyrelsen selv, der gennemfører
samkøringen.

Det er efter Dansk Fjernvarmes vurdering uhensigtsmæssigt, at det er samarbejdsorganerne
og dermed brancheforeningerne, der er ansvarlige for samkørslen. Set i lyset af
den massive kritik, energispareordningen har været genstand for, forekommer det uheldigt,
at brancherne skal kontrollere sig selv.

Det bør ligeledes fremgå af bekendtgørelsen, at energisparebidrag ikke skal opkræves af
energiarter, der bruges i produktion, der ikke er omfattet af energispareaftalen. Eksempelvis
skal fjernvarmeselskaber ikke betale energisparebidrag til el og naturgas, der benyttes
til fjernvarmeproduktion, da fjernvarmeforbrugerne ellers betaler en uforholdsmæssig
stor andel af energispareindsatsen.

Samarbejdsorganernes rolle
Der henvises til samarbejdsorganerne 30 gange i bekendtgørelsen. Dansk Fjernvarme
har flere gange påpeget, at Dansk Fjernvarme som brancheorganisation eller som samarbejdsorgan
hverken kan eller vil påtage sig en politi-funktion for sine medlemmer, fx
hvis de skulle glemme en indberetning eller andet.
Dansk Fjernvarme er naturligvis meget indstillet på at løfte opgaven med indberetning,
videreformidling etc., som samarbejdsorganerne forpligtes til via bekendtgørelsen; men
Dansk Fjernvarme så hellere, at det af bekendtgørelsen fremgår at net- og distributionsselskaberne
er forpligtede til at foretage indberetningen til Energistyrelsen, hvilket dog
kan foregå via et samarbejdsorgan.

Energisparemål
Dansk Fjernvarme er klar over, at Energistyrelsen selv skriver det indledningsvist i høringsbrevet,
men vi ønsker alligevel kort at gøre opmærksom på, at de energisparemål,
der fremgår af det nuværende udkast til bekendtgørelsen ikke er korrekt.

Det fremgår af bilag 1, at over/underdækning kan overføres mellem de enkelte år perioden
2018-2020, ligesom virksomhederne desuden kan overføre over- og underdækninger
fra før bekendtgørelsens ikrafttræden. Dansk Fjernvarme så dog gerne, at første sætning
under overskriften i bilag tilrettes, så det også her fremgår, at net- og distributionsselskaberne
i gennemsnit mindst skal sikre realiseringen af følgende energibesparelser, dog
korrigeret for eventuelle, historiske over- og underdækninger.

Afslutningsvist vil Dansk Fjernvarme gerne komplimentere, at de øgede ressourcer hos
myndighederne har medført, at myndighederne i højere grad end tidligere påtager sig
myndighedsansvaret. Det er en meget positiv tendens, da Dansk Fjernvarme jo netop i
forbindelse med forhandling af energispareaftalen efterlyste dette, og det er positivt, hvis
bekendtgørelsen også i højere grad kommer til at afspejle dette fremadrettet.

Med venlig hilsen

Louise Overvad Jensen
Dansk Fjernvarme
loj@danskfjernvarme.dk
Mobil +45 2026 6205

Vi mener

20. feb 2018 Pressemeddelelse

Vand og varme i mål med kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme præsenterer i dag kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede selskaber.

19. feb 2018 Pressemeddelelse

EUs energimål kan åbne døren for dansk erhvervsliv

Følges anbefalingerne fra en ny rapport fra Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi vil dansk erhvervsliv have gode muligheder for at øge eksporten af energiteknologi. Det vurderer Dansk Fjernvarme. 

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

02. feb 2018 Pressemeddelelse

Elafgift til varme: God grøn aftale

Et bredt politisk flertal har i dag besluttet at fremrykke den afgiftsnedsættelse på elafgift til varme, der blev vedtaget med erhvervspakken i november sidste år. Det vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

17. jan 2018 Pressemeddelelse

Ambitiøse målsætninger i parlamentet vækker glæde

Der er glæde i Dansk Fjernvarme over de afstemninger som EU Parlamentet netop har været igennem om ambitionerne på udbygningen med vedvarende energi og på energieffektivitet.

16. jan 2018 Pressemeddelelse

Landsretsdom vækker bekymring hos Dansk Fjernvarme

DANVA tabte skattesag i Landsretten og forbrugere kan nu se frem til voldsom skatteregning – Dansk Fjernvarme vil have minister til at sikre varmekunder mod at få et lignende smæk som følge af ny regulering.

Leder

29. jan 2018 Leder

Fremtiden er nu

Snart sætter Folketingets partier sig sammen for at indgå en ny energipolitisk aftale, der rækker frem mod 2030. Vi ser frem til aftalen, der skal sætte rammen for de vilkår, der skal bringe os i mål med den grønne omstilling.

Som inspiration til arbejdet har Dansk Fjernvarme fremlagt 13 konstruktive bidrag, der viser, hvordan vi som samfund og forbrugere får billigere og mere...Læs mere

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

07. nov 2017 Høringssvar

Udkast til bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling på varmeområdet 

Energitilsynet oplyser, at den kommende gebyrbekendtgørelse på varmeområdet alene har mindre ændringer af administrativ karakter. Formålet med reglerne på varmeområdet er primært at sikre Energitilsynet bemyndigelse til at udstede bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling på varmeområdet. Dansk Fjernvarme har på denne baggrund ikke nogle bemærkninger til bekendtgørelsen.