14. nov 2017 Høringssvar

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

Louise Overvad Jensen
Faglig chef
M: 20 26 62 05
loj@danskfjernvarme.dk

Sendt til Energistyrelsen

HØRING AF BEKENDTGØRELSE OM ENERGISPAREYDELSER I NET- OG DISTRIBUTIONSVIRKSOMHEDER
Energistyrelsen har den 18. oktober 2017 offentliggjort udkast til bekendtgørelse om
energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at afgive høringssvar, og Dansk Fjernvarme
vil gerne indledningsvist kvittere for, at bekendtgørelsen i højere grad end tidligere stemmer
overens med energispareaftalen.

Øget harmoni mellem energispareaftale og -bekendtgørelse
Dansk Fjernvarme så dog gerne at §2, pkt. 16 tilrettes, idet definitionen af kollektive produktionsanlæg
ikke harmonerer med energispareaftalen: Energiproduktionsanlæg hos
slutbrugere med en varmelevering til offentlige net på over 10 TJ årligt eller som har en
installeret effekt på mindst 5 MW mangler i bekendtgørelsens definition, der udelukkende
medtager kollektive produktionsanlæg.

Dansk Fjernvarme vurderer ligeledes, at teksten i §8, pkt. 3, ikke afspejler aftaleteksten
fuldt ud. Aftalen med Energi-, Forsynings- og Klimaministeren tager udgangspunkt i, at
energioptimering af ledningsnettet opgøres som forskellen mellem dagens standard og
den valgte løsning, når det udskiftede net var enten teknisk udtjent, der lægges nye rørstrækninger
eller nettet udskiftes af andre grunde end selve energibesparelsen, fx lokalt
behov for ændret rørføring. Når ledningsnettet udskiftes på grund af energibesparelsen
opgøres energibesparelsen som forskellen mellem det udskiftede net og det nye net.

I §8 pkt. 3, stk. 2 undrer Dansk Fjernvarme sig over tilføjelsen ’som omfattet af stk. 1, nr.
3’ i forhold til at Energistyrelsen gives mandat til at træffe afgørelse overfor en net- og distributionsvirksomhed
om, hvorvidt en løsning er bedre end dagens standard. Det er
Dansk Fjernvarmes vurdering, at dette alt andet lige må gælde for alle energibesparelsesprojekter
og ikke kun reducering af nettab.

Øget kontrol er også proaktiv udelukkelse af uhensigtsmæssige indsatsområder
I samme anledning vil Dansk Fjernvarme gøre opmærksom på hensigtsmæssigheden i,
at der tydeligt redegøres for, hvad der kan og ikke kan medtælle som reducering af nettab,
definering af dagens standard og dokumentationskrav etc. i form af notater, der udarbejdes
i samarbejde med branchen, som det hidtil har været praksis. Dette både for reducering
af nettab, men naturligvis også for andre energispareindsatser.

Dette tager udgangspunkt i, at Dansk Fjernvarme fortsat er af den holdning, at om end
Dansk Fjernvarme hilser den øgede – og nødvendige - kontrol velkommen, så er klare
regler og hurtige afklaringer i tilfælde af uhensigtsmæssigheder det vigtigste redskab i
forbindelse med at sikre, at alle indberettede energibesparelser lever op til energispareaftalen
– og bekendtgørelsens – krav.

Omkostninger til tilsyn og kontrol opkræves – i lighed med de øvrige omkostninger til
energispareordningen – hos forbrugerne, så vi skylder dem, at kontrollen er værdiskabende
og ikke blot kontrol for kontrollens skyld.

Dansk Fjernvarme håber, at de ekstra ressourcer hos specielt Energistyrelsen vil medføre,
at Teknisk Arbejdsgruppe hurtigere kan lukke eventuelle huller eller uhensigtsmæssigheder,
hvis man bliver opmærksom på brancher eller energispareindsatsområder, hvor
beregningerne er ’kreative’ eller ’lettere optimistiske’.

I disse tilfælde bør der hurtigt defineres standardmetoder for, hvordan besparelserne i de
specifikke tilfælde bør opgøres og dokumenteres, så man proaktivt får lukket eventuelle
huller. En forebyggende indsats er efter Dansk Fjernvarmes vurdering at foretrække, da
dette øger kvaliteten af de indberettede energibesparelser og dermed reducerer risikoen
for, at Energistyrelsen senere må annullere energibesparelser – med risiko for at forbrugerne
påføres yderligere omkostninger.

Økonomisk kontrol
Denne forebyggende indsats gælder ligeledes i forhold til den økonomiske kontrol. Igen
henstiller Dansk Fjernvarme til, at kontrollen etableres så hensigtsmæssigt og værdiskabende
som muligt. Eksempelvis fremgår det af bekendtgørelsens §32, stk. 2, at Energitilsynet
skal tilrettelægge deres kontrol….. så det sikres, at alle net- og distributionsvirksomheder
berøres mindst en gang årligt for en eller flere udvalgte omkostninger.

Dansk Fjernvarme hilser den øgede økonomiske kontrol velkomment, men igen må
Dansk Fjernvarme påpege, at en forebyggende indsats, fx i form af en letforståelig og entydig
omkostningsvejledning og en klart definerede indberetningsskemaer til 
omkostninger efter Dansk Fjernvarmes vurdering vil kunne reducere en del af de fejl, der
har medført afvigende indberetninger for fjernvarmebranchen.

Tilføjelser til bekendtgørelsen
Selvom den forebyggende indsats er vigtig, hverken kan eller skal den naturligvis stå
alene. Som tidligere nævnt hilser Dansk Fjernvarme den øgede kontrol velkommen, og
Dansk Fjernvarme bidrager gerne til, at kontrolindsatsen tilrettelægges hensigtsmæssigt.
Eksempelvis foreslår Dansk Fjernvarme, at den årlige samkøring, der er aftalt i energispareaftalen,
bør ske på tværs af år og ikke blot indenfor samme år.

Dansk Fjernvarme foreslår, at denne årlige samkøring nævnes i bekendtgørelsen, ligesom
Dansk Fjernvarme endnu engang vil foreslå, at det er Energistyrelsen selv, der gennemfører
samkøringen.

Det er efter Dansk Fjernvarmes vurdering uhensigtsmæssigt, at det er samarbejdsorganerne
og dermed brancheforeningerne, der er ansvarlige for samkørslen. Set i lyset af
den massive kritik, energispareordningen har været genstand for, forekommer det uheldigt,
at brancherne skal kontrollere sig selv.

Det bør ligeledes fremgå af bekendtgørelsen, at energisparebidrag ikke skal opkræves af
energiarter, der bruges i produktion, der ikke er omfattet af energispareaftalen. Eksempelvis
skal fjernvarmeselskaber ikke betale energisparebidrag til el og naturgas, der benyttes
til fjernvarmeproduktion, da fjernvarmeforbrugerne ellers betaler en uforholdsmæssig
stor andel af energispareindsatsen.

Samarbejdsorganernes rolle
Der henvises til samarbejdsorganerne 30 gange i bekendtgørelsen. Dansk Fjernvarme
har flere gange påpeget, at Dansk Fjernvarme som brancheorganisation eller som samarbejdsorgan
hverken kan eller vil påtage sig en politi-funktion for sine medlemmer, fx
hvis de skulle glemme en indberetning eller andet.
Dansk Fjernvarme er naturligvis meget indstillet på at løfte opgaven med indberetning,
videreformidling etc., som samarbejdsorganerne forpligtes til via bekendtgørelsen; men
Dansk Fjernvarme så hellere, at det af bekendtgørelsen fremgår at net- og distributionsselskaberne
er forpligtede til at foretage indberetningen til Energistyrelsen, hvilket dog
kan foregå via et samarbejdsorgan.

Energisparemål
Dansk Fjernvarme er klar over, at Energistyrelsen selv skriver det indledningsvist i høringsbrevet,
men vi ønsker alligevel kort at gøre opmærksom på, at de energisparemål,
der fremgår af det nuværende udkast til bekendtgørelsen ikke er korrekt.

Det fremgår af bilag 1, at over/underdækning kan overføres mellem de enkelte år perioden
2018-2020, ligesom virksomhederne desuden kan overføre over- og underdækninger
fra før bekendtgørelsens ikrafttræden. Dansk Fjernvarme så dog gerne, at første sætning
under overskriften i bilag tilrettes, så det også her fremgår, at net- og distributionsselskaberne
i gennemsnit mindst skal sikre realiseringen af følgende energibesparelser, dog
korrigeret for eventuelle, historiske over- og underdækninger.

Afslutningsvist vil Dansk Fjernvarme gerne komplimentere, at de øgede ressourcer hos
myndighederne har medført, at myndighederne i højere grad end tidligere påtager sig
myndighedsansvaret. Det er en meget positiv tendens, da Dansk Fjernvarme jo netop i
forbindelse med forhandling af energispareaftalen efterlyste dette, og det er positivt, hvis
bekendtgørelsen også i højere grad kommer til at afspejle dette fremadrettet.

Med venlig hilsen

Louise Overvad Jensen
Dansk Fjernvarme
loj@danskfjernvarme.dk
Mobil +45 2026 6205

Vi mener

21. sep 2018 Debat

Brug biomassen, hvor den gør størst gavn

Kraftvarmekravet betyder, at der kan være mere biomasse på vej i en tid, hvor politikerne ønsker at begrænse udbygningen af biomasse. Men så bør vi anvende den, hvor den gør størst gavn, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Energy Supply.

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

28. aug 2018 Pressemeddelelse

Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

14. aug 2018 Energiaftale

Forsyningssektoren har øjnene på bolden

En ny undersøgelse af forsyningsselskabernes strategiske indsatsområder viser, at sektoren har fokus på kerneforretningen. Det glæder fjernvarmeselskabernes brancheforening, der giver både kultur og den nuværende regulering æren. 

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

Leder

27. aug 2018 Leder

Usikkerhed skygger over Energiaftale

Trods alles forudsigelser om det modsatte, lykkedes det et meget bredt flertal på Christiansborg at lande en ny aftale på energiområdet lige før sommerferien. Det gik desværre så stærkt, at politikerne ikke blev helt færdige og efterlod en række spørgsmål ubesvarede.

Jeg glæder mig over, at det er blevet...Læs mere

16. aug 2018 Debat

Dumt at satse på én energikilde

Tørken har reduceret mængden af halm til opvarmning, men vi slipper for kæmpe prisudsving, fordi selskaberne har investeret i flere teknologier. Rekordsommeren minder os om, hvorfor det er uklogt at satse på en energikilde alene, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et indlæg på Altinget.

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

08. aug 2018 Debat

Brug af overskudsvarme bør sikres

Der er al mulig grund til at få de rette rammebetingelser på plads, så vi kan udnytte overskudsvarmen i Danmark, skriver Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Henrik Hansen, direktør i Datacenter Industrien i et indlæg i Børsen.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. mar 2018 Høringssvar

Sænkelse af elvarmeafgiften

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til det lovforslag, der ophæver den politisk vedtagne reduktion af elvarmeafgiften til lov. Forslaget vil sænke afgiften med 15 øre i 2018 til 2019 og yderligere 5 øre i 2020. Læs hele høringssvaret her.

12. mar 2018 Høringssvar

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer

Overordnet finder Dansk Fjernvarme, at de reviderede dokumenter giver et godt grundlag for større byggeprojekters gennemførelse.