14. nov 2017 Høringssvar

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

Louise Overvad Jensen
Faglig chef
M: 20 26 62 05
loj@danskfjernvarme.dk

Sendt til Energistyrelsen

HØRING AF BEKENDTGØRELSE OM ENERGISPAREYDELSER I NET- OG DISTRIBUTIONSVIRKSOMHEDER
Energistyrelsen har den 18. oktober 2017 offentliggjort udkast til bekendtgørelse om
energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at afgive høringssvar, og Dansk Fjernvarme
vil gerne indledningsvist kvittere for, at bekendtgørelsen i højere grad end tidligere stemmer
overens med energispareaftalen.

Øget harmoni mellem energispareaftale og -bekendtgørelse
Dansk Fjernvarme så dog gerne at §2, pkt. 16 tilrettes, idet definitionen af kollektive produktionsanlæg
ikke harmonerer med energispareaftalen: Energiproduktionsanlæg hos
slutbrugere med en varmelevering til offentlige net på over 10 TJ årligt eller som har en
installeret effekt på mindst 5 MW mangler i bekendtgørelsens definition, der udelukkende
medtager kollektive produktionsanlæg.

Dansk Fjernvarme vurderer ligeledes, at teksten i §8, pkt. 3, ikke afspejler aftaleteksten
fuldt ud. Aftalen med Energi-, Forsynings- og Klimaministeren tager udgangspunkt i, at
energioptimering af ledningsnettet opgøres som forskellen mellem dagens standard og
den valgte løsning, når det udskiftede net var enten teknisk udtjent, der lægges nye rørstrækninger
eller nettet udskiftes af andre grunde end selve energibesparelsen, fx lokalt
behov for ændret rørføring. Når ledningsnettet udskiftes på grund af energibesparelsen
opgøres energibesparelsen som forskellen mellem det udskiftede net og det nye net.

I §8 pkt. 3, stk. 2 undrer Dansk Fjernvarme sig over tilføjelsen ’som omfattet af stk. 1, nr.
3’ i forhold til at Energistyrelsen gives mandat til at træffe afgørelse overfor en net- og distributionsvirksomhed
om, hvorvidt en løsning er bedre end dagens standard. Det er
Dansk Fjernvarmes vurdering, at dette alt andet lige må gælde for alle energibesparelsesprojekter
og ikke kun reducering af nettab.

Øget kontrol er også proaktiv udelukkelse af uhensigtsmæssige indsatsområder
I samme anledning vil Dansk Fjernvarme gøre opmærksom på hensigtsmæssigheden i,
at der tydeligt redegøres for, hvad der kan og ikke kan medtælle som reducering af nettab,
definering af dagens standard og dokumentationskrav etc. i form af notater, der udarbejdes
i samarbejde med branchen, som det hidtil har været praksis. Dette både for reducering
af nettab, men naturligvis også for andre energispareindsatser.

Dette tager udgangspunkt i, at Dansk Fjernvarme fortsat er af den holdning, at om end
Dansk Fjernvarme hilser den øgede – og nødvendige - kontrol velkommen, så er klare
regler og hurtige afklaringer i tilfælde af uhensigtsmæssigheder det vigtigste redskab i
forbindelse med at sikre, at alle indberettede energibesparelser lever op til energispareaftalen
– og bekendtgørelsens – krav.

Omkostninger til tilsyn og kontrol opkræves – i lighed med de øvrige omkostninger til
energispareordningen – hos forbrugerne, så vi skylder dem, at kontrollen er værdiskabende
og ikke blot kontrol for kontrollens skyld.

Dansk Fjernvarme håber, at de ekstra ressourcer hos specielt Energistyrelsen vil medføre,
at Teknisk Arbejdsgruppe hurtigere kan lukke eventuelle huller eller uhensigtsmæssigheder,
hvis man bliver opmærksom på brancher eller energispareindsatsområder, hvor
beregningerne er ’kreative’ eller ’lettere optimistiske’.

I disse tilfælde bør der hurtigt defineres standardmetoder for, hvordan besparelserne i de
specifikke tilfælde bør opgøres og dokumenteres, så man proaktivt får lukket eventuelle
huller. En forebyggende indsats er efter Dansk Fjernvarmes vurdering at foretrække, da
dette øger kvaliteten af de indberettede energibesparelser og dermed reducerer risikoen
for, at Energistyrelsen senere må annullere energibesparelser – med risiko for at forbrugerne
påføres yderligere omkostninger.

Økonomisk kontrol
Denne forebyggende indsats gælder ligeledes i forhold til den økonomiske kontrol. Igen
henstiller Dansk Fjernvarme til, at kontrollen etableres så hensigtsmæssigt og værdiskabende
som muligt. Eksempelvis fremgår det af bekendtgørelsens §32, stk. 2, at Energitilsynet
skal tilrettelægge deres kontrol….. så det sikres, at alle net- og distributionsvirksomheder
berøres mindst en gang årligt for en eller flere udvalgte omkostninger.

Dansk Fjernvarme hilser den øgede økonomiske kontrol velkomment, men igen må
Dansk Fjernvarme påpege, at en forebyggende indsats, fx i form af en letforståelig og entydig
omkostningsvejledning og en klart definerede indberetningsskemaer til 
omkostninger efter Dansk Fjernvarmes vurdering vil kunne reducere en del af de fejl, der
har medført afvigende indberetninger for fjernvarmebranchen.

Tilføjelser til bekendtgørelsen
Selvom den forebyggende indsats er vigtig, hverken kan eller skal den naturligvis stå
alene. Som tidligere nævnt hilser Dansk Fjernvarme den øgede kontrol velkommen, og
Dansk Fjernvarme bidrager gerne til, at kontrolindsatsen tilrettelægges hensigtsmæssigt.
Eksempelvis foreslår Dansk Fjernvarme, at den årlige samkøring, der er aftalt i energispareaftalen,
bør ske på tværs af år og ikke blot indenfor samme år.

Dansk Fjernvarme foreslår, at denne årlige samkøring nævnes i bekendtgørelsen, ligesom
Dansk Fjernvarme endnu engang vil foreslå, at det er Energistyrelsen selv, der gennemfører
samkøringen.

Det er efter Dansk Fjernvarmes vurdering uhensigtsmæssigt, at det er samarbejdsorganerne
og dermed brancheforeningerne, der er ansvarlige for samkørslen. Set i lyset af
den massive kritik, energispareordningen har været genstand for, forekommer det uheldigt,
at brancherne skal kontrollere sig selv.

Det bør ligeledes fremgå af bekendtgørelsen, at energisparebidrag ikke skal opkræves af
energiarter, der bruges i produktion, der ikke er omfattet af energispareaftalen. Eksempelvis
skal fjernvarmeselskaber ikke betale energisparebidrag til el og naturgas, der benyttes
til fjernvarmeproduktion, da fjernvarmeforbrugerne ellers betaler en uforholdsmæssig
stor andel af energispareindsatsen.

Samarbejdsorganernes rolle
Der henvises til samarbejdsorganerne 30 gange i bekendtgørelsen. Dansk Fjernvarme
har flere gange påpeget, at Dansk Fjernvarme som brancheorganisation eller som samarbejdsorgan
hverken kan eller vil påtage sig en politi-funktion for sine medlemmer, fx
hvis de skulle glemme en indberetning eller andet.
Dansk Fjernvarme er naturligvis meget indstillet på at løfte opgaven med indberetning,
videreformidling etc., som samarbejdsorganerne forpligtes til via bekendtgørelsen; men
Dansk Fjernvarme så hellere, at det af bekendtgørelsen fremgår at net- og distributionsselskaberne
er forpligtede til at foretage indberetningen til Energistyrelsen, hvilket dog
kan foregå via et samarbejdsorgan.

Energisparemål
Dansk Fjernvarme er klar over, at Energistyrelsen selv skriver det indledningsvist i høringsbrevet,
men vi ønsker alligevel kort at gøre opmærksom på, at de energisparemål,
der fremgår af det nuværende udkast til bekendtgørelsen ikke er korrekt.

Det fremgår af bilag 1, at over/underdækning kan overføres mellem de enkelte år perioden
2018-2020, ligesom virksomhederne desuden kan overføre over- og underdækninger
fra før bekendtgørelsens ikrafttræden. Dansk Fjernvarme så dog gerne, at første sætning
under overskriften i bilag tilrettes, så det også her fremgår, at net- og distributionsselskaberne
i gennemsnit mindst skal sikre realiseringen af følgende energibesparelser, dog
korrigeret for eventuelle, historiske over- og underdækninger.

Afslutningsvist vil Dansk Fjernvarme gerne komplimentere, at de øgede ressourcer hos
myndighederne har medført, at myndighederne i højere grad end tidligere påtager sig
myndighedsansvaret. Det er en meget positiv tendens, da Dansk Fjernvarme jo netop i
forbindelse med forhandling af energispareaftalen efterlyste dette, og det er positivt, hvis
bekendtgørelsen også i højere grad kommer til at afspejle dette fremadrettet.

Med venlig hilsen

Louise Overvad Jensen
Dansk Fjernvarme
loj@danskfjernvarme.dk
Mobil +45 2026 6205

Vi mener

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

12. nov 2017 Pressemeddelelse

Erhvervspakken sætter strøm til fjernvarmen

Godt nyt for landets fjernvarmekunder, når partierne bag erhvervspakken halverer elafgiften til varmepumper, lyder det fra Dansk Fjernvarme i en reaktion til aftalen om erhvervspakken.

10. nov 2017

Klumme: Danmark viser vejen for Europa

Den danske fjernvarme er et internationalt forbillede for, hvordan det er lykkedes at omstille varmesektoren, hvor den vedvarende energi udgør en stadig større andel, skriver Kim Mortensen, direktør Dansk Fjernvarme i en klumme i Energy Supply.

09. nov 2017 Pressemeddelelse

God aftale om EU’s kvotehandelssystem

EU-landene har netop indgået en aftale, der vil give den grønne omstilling et tiltrængt rygstød. Det mener Dansk Fjernvarme, der roser aftalen.

09. nov 2017 Pressemeddelelse

Fornuftigt forslag at halvere elafgift til varme

Elafgiften til varme skal ned, foreslår de Radikales leder Morten Østergaard. Fornuftigt, lyder det fra Dansk Fjernvarme, da det vil gøre det muligt at udnytte overskudsvarmen fra industrien og datacentrene.

Leder

16. okt 2017 Leder

Billig varme i hele Danmark

De seneste fem år har fjernvarmen netto fået 20.000 nye forbrugere hvert år, og nem og billig varme er helt sikkert en del af forklaringen. Fjernvarmeselskaberne vil gerne fortsætte den positive udvikling, men i horisonten lurer en udfordring, der kan gøre det svært for dem at holde prisen nede. En udfordring, der er politisk besluttet på en baggrund, der ikke længere flugter med...Læs mere

27. okt 2017 Debat

Se på hele skoven - ikke det enkelte træ

Det er nødvendigt at se på biomassen fra det store perspektiv, når man taler om CO2-regnskab, kKate Wieck-Hansen, teknisk konsulent Dansk Fjernvarme i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis.

20. okt 2017 Debat

Prisen på fjernvarme rasler ned

Prisen på fjernvarme falder, selvom prisen på brændsel har  været stigende. Det skyldes en stærk indsats fra landets fjernvarmeselskaber, der arbejder hver dag for at sikre billig og grøn fjernvarme til forbrugerne, skriver Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen i flere medier. 

12. okt 2017 Debat

Replik: Brancheaftale sikrer, at biomassen er grøn

Energibranchen har taget ansvar for at sikre bæredygtig el og varme med brancheaftalen om bæredygtig biomasse. Den sikrer, at biomasse er bæredygtigt – også når det er importeret, skriver Kate Wieck-Hansen, teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme i en replik til NOAH på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

10. aug 2017 Høringssvar

Ændring af lov om varmeforsyning (standardisering)

Dansk Fjernvarme finder det overordnet positivt, at omfanget og kompleksiteten af den kommende proces anerkendes, og at de politiske ønsker gennemføres trinvist. Der er dog bekymring for omstillingsomkostningerne og manglende præcision i dele af lovforslaget.

29. jun 2017 Høringssvar

Ændring af afskrivningsbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme hilser en præcisering af bekendtgørelsen velkommen men vurderer, at der er en række udfordringer og uhensigtsmæssigheder i udkastet. Læs hele høringssvaret her.