14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

Kraftvarmeværkerne er fortsat blandt landets største kunder til naturgassen og biogassen. Det til trods for at kraftvarmeværkernes samproduktion af el og varme på ti år er faldet fra 4-5.000 driftstimer om året til 4-500 driftstimer. Den massive integration af vindkraft har medført, at elprisen i engrosmarkedet er faldet og dermed gjort det mindre lønsomt at producere el og fjernvarme samtidigt.

Med lave elpriser giver det tab at have samproduktion, selvom det energiøkonomisk er meget effektivt. Fjernvarmen bliver i stigende grad produceret uden elproduktion. Fremtiden vil endda medføre, at kraftvarmeværkerne går fra at være elproducenter til at blive store elkunder. Det er en del af den grønne omstilling.

Det er derfor meget forståeligt, når direktør for gasselskabet HMN, Susanne Juhl, den 7. juni er bekymret for fremtiden for gassektoren. Vi har en fantastisk gasinfrastruktur, som endda meget snart er helt afbetalt. Vi er i gang med at udfase naturgas til fordel for biogas. Hvorfor så ikke anvende gassen til gode energiformål? Det kommer vi også til, hvis der er politisk vilje.

Høje subsidier er uholdbare
De ”små” VE-teknologier som solvarme og eldrevne varmepumper bliver udbredt i fjernvarmesektoren, men et stykke tid endnu fortsat kun som et supplement. De mest optimistiske prognoser forventer ca. 20 % varmebidrag i 2025 fra solvarme og varmepumper. De resterende 80 % skal komme fra kraftvarmeværker og kedelanlæg. Spørgsmålet er så blot, hvilke brændsler skal de anvende.

Nok er der stigende andel biogas i gassystemet, men omkring 90 % af gassen er fortsat naturgas med negativ klimapåvirkning. Gassektorens grønne omstilling skal gevaldig op i tempo, hvis ikke den bliver koblet helt af den grønne omstilling. De høje subsidier, der gives til grøn biogas, kan nok være nødvendige for at sparke omstillingen i gang. Men på sigt er det ikke holdbart med så store subsidier til en enkelt teknologi.

Den massive danske satsning på vindkraft og solceller til elproduktion har været god for den grønne omstilling. Trods stor el-import fra nabolandene sætter det vores forsyningssikkerhed på prøve i det kolde, vindstille dage og nætter.

Her vil eksisterende kraftvarmeværker tage over og sikre stabil elforsyning. Der er derfor god grund til at sikre, at der også fremover er kraft- eller kraftvarmeværker til rådighed. Og at de får dækket deres omkostninger til at holde hånden under elforsyningssikkerheden – vel at mærke fra elmarkedet.

Lov er lov
Susanne Juhl påpeger, at der skal være positiv samfundsøkonomi i nye projekter. Men der skal også være positiv selskabsøkonomi, ellers foretager fjernvarmeselskaberne ikke investeringer. Her har gassen en kæmpe ulempe. Udover at være et relativt dyrt brændsel, så er der en høj statsafgift, som gør at mange andre brændsler er billigere. Der er en grund til, at næsten alle de over 100 solvarmeanlæg i fjernvarmesektoren er etableret ved kraftvarmeværker, som derved kan fortrænge kostbar naturgas.

Susanne Juhl mener også, at fjernvarmeselskaberne er for ’kreative’ i deres beregninger af samfundsøkonomi ved konverteringsprojekter. Men projekterne udarbejdes faktisk inden for de regler, der gælder. I forhold til de uklarheder, der er omkring beregningsreglerne, bliver disse uklarheder løbende løst i Energiklagenævnet. Naturgasselskaberne sidder ikke med den endelige sandhed for, hvordan de enkelte detaljer skal beregnes, hvilket flere afgørelser i Energiklagenævnet viser. Fjernvarmesektoren kan tværtimod være stolt over, at den, som den eneste energisektor, kan bryste sig med at have dokumentation for, at de foretager de billigste investeringer samfundsøkonomisk set.

Rimelige priser vil styrke energisystemet
Gassektoren og fjernvarmesektoren har en fælles interesse i at få afgiften på gas til fjernvarme sænket. Det vil gøre, at gassen fortsat i en overgangsperiode er et relevant brændsel. Vi sikre, at der er back-up til elproduktion, når vind og sol svigter. Og nok så vigtigt vil der blive bedre balance mellem samfundsøkonomi og selskabsøkonomi.

Kombinationen af en eldreven varmepumpe til grundlast og kraftvarmeenheder til spidslast er ganske fornuftig. Det kræver dog to initiativer: Elsektoren skal gennem en ny mekanisme betale for at have et back-up system; det skal fjernvarmekunderne ikke betale for. Og den samlede gaspris skal være mere konkurrencedygtig. Hvis disse to betingelser opfyldes, vil der fortsat være rigtig mange gasfyrede kraftvarmeværker i fremtiden og dermed fortsat kunder til gassen.

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Altinget den 11. juni 2018)

Vi mener

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

28. aug 2018 Pressemeddelelse

Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

23. aug 2018 Høringssvar

Fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme anbefaler, at lovforslaget indrettes, så tilskuddet fastlægges ensartet så det sikres at samtlige værker fortsætter med biomassekraftvarme også efter afskrivningen af anlæg. Læs hele høringssvaret her.

14. aug 2018 Energiaftale

Forsyningssektoren har øjnene på bolden

En ny undersøgelse af forsyningsselskabernes strategiske indsatsområder viser, at sektoren har fokus på kerneforretningen. Det glæder fjernvarmeselskabernes brancheforening, der giver både kultur og den nuværende regulering æren. 

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

Leder

27. aug 2018 Leder

Usikkerhed skygger over Energiaftale

Trods alles forudsigelser om det modsatte, lykkedes det et meget bredt flertal på Christiansborg at lande en ny aftale på energiområdet lige før sommerferien. Det gik desværre så stærkt, at politikerne ikke blev helt færdige og efterlod en række spørgsmål ubesvarede.

Jeg glæder mig over, at det er blevet...Læs mere

25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

07. maj 2018 Energiaftale

Frihed til grønnere energi

Direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen glæder sig i et indlæg i Herning Folkeblad over regeringens energiudspil, hvor der lægges op til, at fjernvarmeselskaberne skal have mere frie tøjler til selv at beslutte, hvordan de vil drive deres selskab og hvilken teknologi de vil investere i.

03. maj 2018 Energiaftale

Sidste mand lukker og slukker

Regeringen lægger i energiudspillet op til at ophæve tilslutnings- og forblivelsespligten. Det vil gøre opvarmning i fællesskab dyrere, og regeringen opfordres derfor til at afvente analyserne på området, skriver politisk chef Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.