14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

Kraftvarmeværkerne er fortsat blandt landets største kunder til naturgassen og biogassen. Det til trods for at kraftvarmeværkernes samproduktion af el og varme på ti år er faldet fra 4-5.000 driftstimer om året til 4-500 driftstimer. Den massive integration af vindkraft har medført, at elprisen i engrosmarkedet er faldet og dermed gjort det mindre lønsomt at producere el og fjernvarme samtidigt.

Med lave elpriser giver det tab at have samproduktion, selvom det energiøkonomisk er meget effektivt. Fjernvarmen bliver i stigende grad produceret uden elproduktion. Fremtiden vil endda medføre, at kraftvarmeværkerne går fra at være elproducenter til at blive store elkunder. Det er en del af den grønne omstilling.

Det er derfor meget forståeligt, når direktør for gasselskabet HMN, Susanne Juhl, den 7. juni er bekymret for fremtiden for gassektoren. Vi har en fantastisk gasinfrastruktur, som endda meget snart er helt afbetalt. Vi er i gang med at udfase naturgas til fordel for biogas. Hvorfor så ikke anvende gassen til gode energiformål? Det kommer vi også til, hvis der er politisk vilje.

Høje subsidier er uholdbare
De ”små” VE-teknologier som solvarme og eldrevne varmepumper bliver udbredt i fjernvarmesektoren, men et stykke tid endnu fortsat kun som et supplement. De mest optimistiske prognoser forventer ca. 20 % varmebidrag i 2025 fra solvarme og varmepumper. De resterende 80 % skal komme fra kraftvarmeværker og kedelanlæg. Spørgsmålet er så blot, hvilke brændsler skal de anvende.

Nok er der stigende andel biogas i gassystemet, men omkring 90 % af gassen er fortsat naturgas med negativ klimapåvirkning. Gassektorens grønne omstilling skal gevaldig op i tempo, hvis ikke den bliver koblet helt af den grønne omstilling. De høje subsidier, der gives til grøn biogas, kan nok være nødvendige for at sparke omstillingen i gang. Men på sigt er det ikke holdbart med så store subsidier til en enkelt teknologi.

Den massive danske satsning på vindkraft og solceller til elproduktion har været god for den grønne omstilling. Trods stor el-import fra nabolandene sætter det vores forsyningssikkerhed på prøve i det kolde, vindstille dage og nætter.

Her vil eksisterende kraftvarmeværker tage over og sikre stabil elforsyning. Der er derfor god grund til at sikre, at der også fremover er kraft- eller kraftvarmeværker til rådighed. Og at de får dækket deres omkostninger til at holde hånden under elforsyningssikkerheden – vel at mærke fra elmarkedet.

Lov er lov
Susanne Juhl påpeger, at der skal være positiv samfundsøkonomi i nye projekter. Men der skal også være positiv selskabsøkonomi, ellers foretager fjernvarmeselskaberne ikke investeringer. Her har gassen en kæmpe ulempe. Udover at være et relativt dyrt brændsel, så er der en høj statsafgift, som gør at mange andre brændsler er billigere. Der er en grund til, at næsten alle de over 100 solvarmeanlæg i fjernvarmesektoren er etableret ved kraftvarmeværker, som derved kan fortrænge kostbar naturgas.

Susanne Juhl mener også, at fjernvarmeselskaberne er for ’kreative’ i deres beregninger af samfundsøkonomi ved konverteringsprojekter. Men projekterne udarbejdes faktisk inden for de regler, der gælder. I forhold til de uklarheder, der er omkring beregningsreglerne, bliver disse uklarheder løbende løst i Energiklagenævnet. Naturgasselskaberne sidder ikke med den endelige sandhed for, hvordan de enkelte detaljer skal beregnes, hvilket flere afgørelser i Energiklagenævnet viser. Fjernvarmesektoren kan tværtimod være stolt over, at den, som den eneste energisektor, kan bryste sig med at have dokumentation for, at de foretager de billigste investeringer samfundsøkonomisk set.

Rimelige priser vil styrke energisystemet
Gassektoren og fjernvarmesektoren har en fælles interesse i at få afgiften på gas til fjernvarme sænket. Det vil gøre, at gassen fortsat i en overgangsperiode er et relevant brændsel. Vi sikre, at der er back-up til elproduktion, når vind og sol svigter. Og nok så vigtigt vil der blive bedre balance mellem samfundsøkonomi og selskabsøkonomi.

Kombinationen af en eldreven varmepumpe til grundlast og kraftvarmeenheder til spidslast er ganske fornuftig. Det kræver dog to initiativer: Elsektoren skal gennem en ny mekanisme betale for at have et back-up system; det skal fjernvarmekunderne ikke betale for. Og den samlede gaspris skal være mere konkurrencedygtig. Hvis disse to betingelser opfyldes, vil der fortsat være rigtig mange gasfyrede kraftvarmeværker i fremtiden og dermed fortsat kunder til gassen.

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Altinget den 11. juni 2018)

Vi mener

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

27. jun 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmen skal elektrificeres

Elektrificering af fjernvarmen kan tjene sig selv hjem efter blot ca. 6 år. Sådan lyder én af konklusionerne fra et nyt studie om potentialet ved store eldrevne varmepumper, der er foretaget af Siemens i samarbejde med Intelligent Energi og Grøn Energi.

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.