12. dec 2017 Debat

Klumme: Kommer varmepumperne nu?

I den kommende energiaftale, der lægger sporet for 2020-2030, kommer forhåbentlig en yderligere reduktion af elvarmeafgiften. Det vil sætte strøm til fjernvarmen, så vi kan udnytte de store mængder overskudsvarme fra datacentre og industri.

Inden jul 2017 fremlægger Grøn Energi en drejebog og et inspirationskatalog til værker, rådgivere og kommuner, der vil styrke deres beslutningsgrundlag for etableringen af varmepumper. Foto: Jesper Voldgaard

De fleste er enige om, at der meget snart skal ske et gennembrud for især de kollektive varmepumper i fjernvarmen. Det er her man får klart mest grøn energiforsyning for pengene, når opvarmning med fossile brændsler skiftes ud med store, kollektive varmepumper, der anvender en stadigt mere grøn elproduktion og hiver varme ud af en række forskellige vedvarende varmekilder fra enten omgivelserne, eller overskudsvarme fra datacentre eller industri.

De kollektive varmepumper løser opgaven særdeles effektivt, idet et elforbrug på 1 MWh typisk bliver til 3 - 6 MWh varme i fjernvarmen. Tallet bliver endnu højere, når fjernvarmeværket også leverer fjernkøling til fx grønt- og frugtmarkeder, hospitaler eller indkøbscentre. Her kan den samlede effektivitet ende  på en COP-faktor 7-8. Når et fjernvarmeværk etablerer en stor varmepumpe, kan værket derfor levere en mere effektiv varmeforsyning sammenlignet med individuel varmeforsyning fx med små varmepumper. Samtidig er den kollektive varmepumpe i fjernvarmen bedre til at regulere intelligent efter elprismarkedet end den individuelle lillebror. Den indgåede erhvervspolitiske aftale af 12. november viser, der er et bredt politisk ønske om at ændre rammebetingelser til varmepumpernes favør. Men ikke blot elvarmeafgiften, også eltariffer bør til eftersyn. Pointen er, at varmepumper skal anerkendes for den værdi, de er med til at skabe. Hvis varmepumper i fjernvarmen skaber værdi for elsystemet, bør det modsvares i eltarifferne.

Elvarmeafgiften, som i dag udgør 40,5 øre pr. kWh vil blive nedsatt permanent med 10 øre pr. kWh pr. 1. januar 2019 og yderligere reduceret med 5 øre pr. kWh i 2019 og 10 øre pr. kWh i 2020. Endelig er det planen at sikre politisk enighed om at gennemføre en varig nedsættelse af elvarmeafgiften med i alt 25 øre pr. kWh i forhold til 2017 fra og med 2021. Hvis hele aftalepakken realiseres, vil store varmepumper blive økonomisk attraktive for langt hovedparten af grundbeløbsværkerne i fjernvarmen. Det skyldes også, at PSO-betaling frem mod 2022 bliver faset ud (PSO bliver mere end halveret i 2019 og helt væk i 2022).

En lavere elvarmeafgift kombineret med lavere og mere intelligente eltariffer vil også kunne gøre samproduktion med fjernvarme og fjernkøling økonomisk attraktiv mange steder. Kombinationen af fjernkøling og fjernvarme kan derfor udnytte den fluktuerende el ved varmepumper, varmelagre og kølelagre. For fjernvarmeselskabet er der flere fordele med fjernkøling. Det ligger naturligt indenfor rammerne med at hjælpe egne kunder med energibesparelser, og det sikrer en mere effektiv udnyttelse af brændslet. Dernæst er det med til at sikre, at kunderne forbliver indenfor fjernvarmesamarbejdet, hvorved man kan undgå, at kølekunder kun producerer varme til sig selv, hvor det ville være bedre at udveksle varme med fjernvarmen.

Alt det og meget mere kan man inden jul læse i Grøn Energis kommende drejebog og inspirationskatalog. Formålet med drejebog og inspirationskatalog er at inspirere og bidrage med nyttig viden om varmepumper. Udgivelserne indeholder blandt andet:

  • Gennemgang af mulige varmekilder
  • Gennemgang af forskellige typer af varmepumper
  • Systemintegration af varmepumper i fjernvarmesystemer
  • Guide til varmepumpeprojekter, herunder økonomiberegninger, myndighedsbehandling, udbud m.m.
  • Case-beskrivelser af en lang række etablerede varmepumper fra danske, fjernvarmesystemer.

(Klummen blev oprindeligt bragt i Energy Supply den 8. december 2017)

Vi mener

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

28. aug 2018 Pressemeddelelse

Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

23. aug 2018 Høringssvar

Fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme anbefaler, at lovforslaget indrettes, så tilskuddet fastlægges ensartet så det sikres at samtlige værker fortsætter med biomassekraftvarme også efter afskrivningen af anlæg. Læs hele høringssvaret her.

14. aug 2018 Energiaftale

Forsyningssektoren har øjnene på bolden

En ny undersøgelse af forsyningsselskabernes strategiske indsatsområder viser, at sektoren har fokus på kerneforretningen. Det glæder fjernvarmeselskabernes brancheforening, der giver både kultur og den nuværende regulering æren. 

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

Leder

27. aug 2018 Leder

Usikkerhed skygger over Energiaftale

Trods alles forudsigelser om det modsatte, lykkedes det et meget bredt flertal på Christiansborg at lande en ny aftale på energiområdet lige før sommerferien. Det gik desværre så stærkt, at politikerne ikke blev helt færdige og efterlod en række spørgsmål ubesvarede.

Jeg glæder mig over, at det er blevet...Læs mere

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

07. maj 2018 Energiaftale

Frihed til grønnere energi

Direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen glæder sig i et indlæg i Herning Folkeblad over regeringens energiudspil, hvor der lægges op til, at fjernvarmeselskaberne skal have mere frie tøjler til selv at beslutte, hvordan de vil drive deres selskab og hvilken teknologi de vil investere i.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.