27. okt 2017 Debat

Se på hele skoven - ikke det enkelte træ

Det er nødvendigt at se på biomassen fra det store perspektiv, når man taler om CO2-regnskab, kKate Wieck-Hansen, teknisk konsulent Dansk Fjernvarme i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis.

Se på hele skoven og ikke det enkelte træ, opfordrer Dansk Fjernvarmes Kate Wieck-Hansen i et debatindlæg om biomasses bæredygtighed.

I stedet for at fokusere på det enkelte træ, bør Verdens Skove, der har skrevet her i avisen den 21. oktober, huske at tænke hele træområdet med. Et træ i skoven vokser heller ikke evigt; der kommer et naturligt punkt, hvor væksten stopper med et begrænset CO2-optag. Når et skovområde bliver tyndet, er der andre skovområder, der har tilvækst. Når det så er deres tur til at blive fjernet, er det første skovområde vokset op, så CO2-svingninger bliver på landsbasis kun krusninger på overfladen. Det er et af de afgørende krav om genplantning, vi i branchen stiller til vores brug af bæredygtig biomasse.

Jeg er glad for, at Verdens Skove anerkender, at biomasse, såsom flis, kan være bæredygtigt, og at det giver en betydelig klimagevinst i forhold til fossile brændsler.

Det er også afgørende for den flis, som vi bruger i Danmark, der hentes fra bæredygtige skove.

Som det er med en god og velplejet skov i dag, tyndes skoven til energiflis, mens grene og blade efterlades for at give næring til skoven. Det giver et positivt bidrag til skovdriften, som gør det muligt at dyrke skov. Hvis alt efterlades i skoven, bliver skoven ufremkommelig, og de træer, der gerne skulle give tømmer, bliver krogede og dårlige. Det resulterer i, at skoven ikke giver økonomi for ejeren, og derfor vil der ikke blive genplantet.

Prisforskellen mellem tømmer og energiflis er så stor, at det på ingen måde vil være attraktivt at have skov alene til energiformål.

Hvis nogen ser et helt træ blive fliset op, skyldes det, at sygdomsramte træer bliver fjernet for at hindre, at sygdommen spreder sig til andre træer i skoven.

Der anvendes også såkaldte ammetræer, hvor man planter tæt fra starten og senere tynder, da det giver slanke lige træer, der kan anvendes til tømmer. Ammetræer er også med til at optage CO2i deres levetid.

Biodiversiteten i skovene indgår netop i de krav, der stilles til leverandøren, og som bliver overvåget undervejs.

Den brancheaftale, vi i energisektoren har indgået for at sikre en bæredygtig brug af biomasse, betyder, at selskaberne kun må bruge restprodukter og udtyndingstræer, der ikke kan bruges til andet, herunder også sygdomsramte træer. EU-Kommissionens analyser viser, at det giver en CO2-reduktion på cirka 90 procent i forhold til kul og gas. Og det endda selvom man ved biomasse indregner hele CO2-kredsløbet – inkl. fældning og transport.

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Frederiksborg Amts Avis den 27. oktober 2017 som en replik til Verdens Skove)

Vi mener

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

28. aug 2018 Pressemeddelelse

Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

23. aug 2018 Høringssvar

Fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme anbefaler, at lovforslaget indrettes, så tilskuddet fastlægges ensartet så det sikres at samtlige værker fortsætter med biomassekraftvarme også efter afskrivningen af anlæg. Læs hele høringssvaret her.

14. aug 2018 Energiaftale

Forsyningssektoren har øjnene på bolden

En ny undersøgelse af forsyningsselskabernes strategiske indsatsområder viser, at sektoren har fokus på kerneforretningen. Det glæder fjernvarmeselskabernes brancheforening, der giver både kultur og den nuværende regulering æren. 

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

Leder

27. aug 2018 Leder

Usikkerhed skygger over Energiaftale

Trods alles forudsigelser om det modsatte, lykkedes det et meget bredt flertal på Christiansborg at lande en ny aftale på energiområdet lige før sommerferien. Det gik desværre så stærkt, at politikerne ikke blev helt færdige og efterlod en række spørgsmål ubesvarede.

Jeg glæder mig over, at det er blevet...Læs mere

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.